Remissen Ju 2016/09168/L5 ”Kriminalvårdssekretess”

TU – Medier i Sverige (Tidningsutgivarna) har getts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria och får anföra följande. 1. Sammanfattning TU avstyrker promemorians förslag. 2. Förslaget om ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) I promemorian...

Betänkandet (SOU 2016:76) ”Skatt på finansiell verksamhet”

TU – Medier i Sverige (Tidningsutgivarna) har tagit del av rubricerat betänkande och får anföra följande. 1.Sammanfattning TU avstyrker utredningens förslag om en finansiell verksamhetsskatt. 2. Från ”bankskatt” till finansskatt I betänkandet föreslås en ”finansiell...

”Ändrade mediegrundlagar” (SOU 2016:58)

Den statliga Mediegrundlagskommittén lämnade i höstas sitt betänkande ”Ändrade Mediegrundlagar” (SOU 2016:58). I utredningen finns flera förslag som har stor betydelse för massmediernas verksamhet på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området. TU har som...

Pin It on Pinterest