Riktlinjer mot textreklam - TU:s checklista

Det är viktigt att värna mediernas trovärdighet och integritet. Detta kräver att medierna står fria och är självständiga i sin medierapportering. Låt inga misstankar uppstå hos allmänheten att utomstående otillbörligt kan påverka innehållet i, eller utöva inflytande över, det som publiceras. Se till att ingen sammanblandning kan ske av redaktionellt material och reklambudskap.

Textreklamärenden är en utgivarfråga. Det är utgivaren som har att ta ställning till, fatta beslut om, och bära ansvaret för vad som publiceras och det sätt på vilket det sker.

Det är samtidigt angeläget att alla berörda medarbetare är medvetna om textreklamproblematiken och deltar i textreklamdiskussionerna. Det är därför av stor betydelse att den publicistiska verksamheten bedrivs med utgångspunkt i en aktiv diskussion och en etisk medvetenhet om textreklamfrågorna hos alla inblandade.

Checklista mot textreklam:

Var särskilt vaksam och kritisk vid följande situationer:

- när utomstående erbjuder idéer och förslag till material som är sammankopplade med motprestationer i någon form

- när erbjudanden lämnas om resor och förmåner som är gratis eller kraftigt subventionerade

- när förhandslöfte om publicitet efterfrågas

- när produkter/tjänster i konsumentupplysande material redovisas. Låt det klart framgå hur urvalet ägt rum, hur produkter/tjänster blivit jämförda eller testade samt att redaktionen är avsändare. Eftersträva mångsidighet vid sådana redovisningar så att ett otillbörligt gynnande inte sker.

- när utomstående intressenter, t ex PR-byråer, lobbyister, forskare, företag, myndigheter eller organisationer, bidrar med information och upplysningar. Det gäller särskilt inom områden där lagen inskränker rätten att publicera reklam, till exempel för läkemedel, tobak, alkohol och reklam riktad till barn.

- vid publicitet kring företags, organisationers eller myndigheters verksamhet, produkter eller andra arrangemang, så att ett otillbörligt gynnande inte sker

- vid publicitet kring egen försäljning av varor och tjänster samt egna arrangemang

- när arrangemang genomförs i samverkan med utomstående så att det, där det är relevant, framgår med vem samarbetet sker och förutsättningarna för samarbetet

- när produkter eller varumärken exponeras i sammanhang som kan antas utgöra produktplacering

Reklamidentifiering

TU och Sveriges Tidskrifter har tagit fram Rekommendationer angående reklamidentifiering.

pdfTa del av rekommendationerna här.

Almedalen

De mest brännande mediefrågorna

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Pin It on Pinterest