Tidningsutgivarna är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle

Juridik och Etik

Marknadsinsikt

kompetens

Opinion

Lokaltidningen viktigast för det som ligger mig nära

De funktioner vi tillskriver olika medier beror på hur vår mediekonsumtion ser ut. Detta innebär att våra mest använda medier (morgontidningen och tv) oftast bedöms uppfylla olika funktioner i störst utsträckning. Tabellen nedan illustrerar detta. Exempelvis uttrycker 75 procent att lokaltidningen är "användbar för praktiska upplysningar" och "ger kännedom om sådant som angår en". Endast drygt 40 procent av fallen anses något av de andra medierna stå för dessa funktioner.

Kännetecknande för de funktioner som tillskrivs lokaltidningen är att dessa ligger nära individen. Läsaren anser sig få "praktiska och användbara upplysningar", "kännedom om sådant som är personligt angeläget", och en "känsla av delaktighet med andra". Särskilt den lokala papperstidningen förknippas också med "avkoppling" och att "ge stimulans för att fundera över saker och ting"


Kommentar: Svarspersonen har kunnat ange flera olika nyhetsmedier för varje påstående. Frågans formulering lyder " Det finns ofta flera anledningar till att man använder olika nyhetsmedier. Markera vilka medier som följande påståenden stämmer in på för din egen del. Du kan markera ett, flera eller inget medium för varje påstående." Antal svar är 1296.

En fördjupad analys av hur vi bedömer olika funktioner hos papperstidningen i jämförelse med nättidningen, ger vid handen att papperstidningen har en särställning. Nästan alla läsargrupper - inklusive de regelbundna nättidningsläsarna - anser att den tryckta morgontidningen är bäst att använda för att få praktiska användbara upplysningar, kännedom om sådant som angår mig, en stunds avkoppling, en känsla av delaktighet med andra osv. Enda undantaget är huruvida nyhetsmediet upplevs ge de senaste nyheterna - där det är dött lopp mellan pappers- och nättidningen.

Vanan att ta del av de olika medierna har dock betydelse i sammanhanget. Det är till exempel i huvudsak de regelbundna nättidningsläsarna som värderar nättidningens funktioner i högre utsträckning än övriga grupper, samtidigt som fler regelbundna papperstidningsläsare tillskriver denna tidningsform flest funktioner.

Studiens empiriska underlag är GOTA-undersökningen från 2006. En postenkät skickades till 3000 svenskar i åldern 15-65 i sex medelstora kommuner och nettosvarsfrekvensen var 55 procent.

OSCAR WESTLUND
Källa: Oscar Westlund: Svenskarnas upplevelse av lokala nyhetsmediers funktion. Dagspresskollegiets PM 69 Dela länk:
Bookmark Google Yahoo MyWeb Del.icio.us Digg Facebook Myspace Reddit Ma.gnolia Technorati Stumble Upon