TU-yttrande om datalagring

Betänkandet (2023:22) ”Datalagring och åtkomst till elektronisk information” TU har yttrat sig över datalagringsutredningens förslag. I yttrandet uttrycker TU förståelse för bakgrunden till utredningens förslag, men kan inte ställa sig bakom förslag som innebär...

TU Live: Schrems II

Överföringar av personuppgifter utanför EU – kan vi använda amerikanska molntjänster i ljuset av Schrems II? Vi är nog många som har hört om EU-domstolens dom i det som kallas ”Schrems  II”. Vad innebär domen och vilka konsekvenser har den fått för användningen av...

Upphovsrättsdirektivet och utgivarrätten

TU har svarat på regeringens promemoria ”Upphovsrätten på den digitala inre marknaden” (Ds 2021:30). I denna föreslås hur EU:s upphovsrättsdirektiv och den däri ingående utgivarrätten ska implementeras i svensk lag. TU vill särskilt peka på några saker i vårt svar: TU...

Pin It on Pinterest