TU ställer sig bakom globala principer kring AI

I likhet med vår europeiska samarbetsorganisation News Media Europe ställer sig Tidningsutgivarna bakom ett dokument antaget av amerikanska News/Media Alliance, som pekar på flera kritiska dimensioner angående generativ artificiell intelligens – AI – som rör...

TU välkomnar förslag om skydd mot grundlagsändringar

TU har yttrat sig över Grundlagskommitténs utredning ”Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende” (SOU 2023:12). TU tillstyrker förslagen om att det ska krävas kvalificerad majoritet och om en s k kvorumregel i riksdagen vid beslut om...

Mediestödet: TU-yttrande över MPRT-föreskrifter

TU har yttrat sig över det förslag till föreskrifter för det kommande mediestödet som tagits fram av Myndigheten för press, radio och TV. I yttrandet välkomnar TU en del av föreskrifterna, men kritiserar flera av dem dels i formuleringar och detaljer, dels för att de...

Pin It on Pinterest