”Tydligare regler vid distansförsäljning” (Ds 2019:3)

TU – Medier i Sverige har tagit del av rubricerat betänkande och får anföra följande. Sammanfattning TU har vissa övergripande synpunkter kring genomförandet av det berörda EU-direktivet i svensk rätt. TU tillstyrker i ett fall, och avstyrker i det andra fallet, de...

TU-yttrande om digitalmomsen (Fi2018/03828/S2)

Promemoria om sänkt mervärdesskatt på elektroniska produkter (Fi2018/03828/S2) TU – Medier i Sverige (TU) representerar dagspressföretag och andra företag på medieområdet. TU har getts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria och har följande synpunkter....

Slutbetänkandet SOU 2018:61 Ju2018/04023/Å

Rättssäkerhetsgarantier vid användning av vissa hemliga tvångsmedel Medieföretagens branschorganisation TU – Medier i Sverige (TU) har getts tillfälle att yttra sig över rubricerat betänkande och har följande synpunkter. Sammanfattning Enligt TU:s mening är det av...

Pin It on Pinterest