TU om explosiva varor

TU har yttrat sig över ett förslag om att inrätta ett nationellt tillståndsregister för explosiva varor. Enligt TU finns det ett betydande insynsintresse i hur, av vem, om vem och om och under vilka förutsättningar tillståndsbeslut fattas eller ges om att tillverka...

Remissvar om distanshandel av läkemedel

Läkemedelsverket har i dag fått TU:s återkoppling på sitt reviderade förslag om föreskrifter om distanshandel vid öppenhetsapotek (HSLF-FS 2024:XX). I sitt tidigare förslag ville Läkemedelsverket införa id-kontroll vid leverans av läkemedel, något som TU och många...

TU kritiserar förslag om anonyma poliser

I en promemoria från justitiedepartementet föreslås att poliser som arbetar mot den organiserade brottsligheten i vissa fall ska kunna använda en annan uppgift än sitt namn i beslut och andra handlingar. TU delar bedömningen om behovet av skydd för polisanställda och...

TU säger nej till anonyma vittnen

TU avstyrker i ett remissyttrande förslaget till en lag om anonyma vittnen i brottmål, och anser att nackdelarna och riskerna, principiellt och från rättssäkerhetssynpunkt, med förslaget är för stora. TU avstyrker även ett förslag till en sekretessbestämmelse och att...

En modell för svensk försörjningsberedskap (SOU 2023:50)

TU har svarat på remiss om en ny modell för den nationella försörjningsberedskapen och i korthet anfört följande. TU anser som utredningen att staten bör bära det huvudsakliga ansvaret för den nationella försörjningsberedskapen och att staten då också har ansvaret för...

Pin It on Pinterest