Remissvar om privatkopieringsersättning

Tidningsutgivarna har inlämnat ett remissvar rörande utredningen om privatkopieringsersättning (SOU 2022:20). I upphovsrättslagen finns undantag som innebär att man för privat bruk får framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk. När detta sker ska...

Remissvar om val till EU-parlamentet

I ett remissyttrande riktar Tidningsutgivarna kritik mot delar av ett EU-förslag om regler kring allmänna val till Europaparlamentet (Ju 2022/02132). I förslaget anges bland annat att public service-företagen ska vara skyldiga att ge plats för att sända information om...

Remissyttrande från TU om EU-förordning

Tidningsutgivarna har yttrat sig över en remiss om EU-kommissionens förslag till industriutsläppsportalsförordning och reviderat industriutsläppsdirektiv KOM (2022) 157 och KOM (2022) 156, (M2022/00853). Förslaget från EU om industriutsläppsportalsförordning syftar...

TU yttrar sig om EU-direktiv

TU har gett in remissyttrande till justitiedepartementet gällande ett förslag från EU-kommissionen som syftar till att förhindra att ogrundade rättsprocesser drivs mot tidningar och medieföretag. Förslag till direktiv om skydd för personer som deltar i den offentliga...

Pin It on Pinterest