Naturvårdsverkets utkast till slutrapport

Naturvårdsverkets utkast till slutrapport med vägledning gällande insamling av förpackningar och returpapper från bostadsfastigheter m m   TU – Medier i Sverige har tagit del av rubricerad rapport och får anföra följande. 1. Sammanfattning TU förordar att...

”Tydligare regler vid distansförsäljning” (Ds 2019:3)

TU – Medier i Sverige har tagit del av rubricerat betänkande och får anföra följande. Sammanfattning TU har vissa övergripande synpunkter kring genomförandet av det berörda EU-direktivet i svensk rätt. TU tillstyrker i ett fall, och avstyrker i det andra fallet, de...

TU-yttrande om digitalmomsen (Fi2018/03828/S2)

Promemoria om sänkt mervärdesskatt på elektroniska produkter (Fi2018/03828/S2) TU – Medier i Sverige (TU) representerar dagspressföretag och andra företag på medieområdet. TU har getts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria och har följande synpunkter....

Pin It on Pinterest