Remissvar angående EU:s plattformsförordning

TU – Medier i Sverige (TU) har tagit del av departementspromemorian ”Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning”, Ds 2019:33 (Diarienummer: UD2018/07645/HI) och får anföra följande. Sammanfattning TU delar promemorians bedömningar med nedanstående...

Remissvar gällande sekretess vid ingångsavdrag

TU – Medier i Sverige har tagit del av promemorian ”Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag)”, diarienummer: Fi 2019/04157/S1, och får anföra följande. TU begränsar sitt yttrande till förslagen om sekretess....

Remissvar avseende skärpta straff för immaterialrättsintrång

TU – Medier i Sverige har tagit del av Utkast till lagrådsremiss om skärpta straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång (Ju2019/03848/L3) och får anföra följande. Sammanfattning TU har tidigare yttrat sig över den bakomliggande utredningen ”Grovt...

Remissvar gällande en moderniserad radio- och tv-lag

TU – Medier i Sverige har tagit del av betänkandet ”En moderniserad radio- och tv-lag – genomförande av ändringar i AV-direktivet” (SOU 2019:39) och får anföra följande. Yttrandet följer, i de delar TU yttrar sig, betänkandets kapitelindelning. Sammanfattning TU...

Pin It on Pinterest