TU avstyrker utformningen av nya sekretessregler

I en utredning om folkbokföring, samordnings- och identitetsnummer (SOU 2021:57) föreslås flera nya sekretessregler med stark sekretess och att meddelarfrihet i ett fall inte ska gälla. TU avstyrker utformningen av sekretessförslagen och förordar att meddelarfrihet...

Remissyttrande över förslagen från Pliktexemplarsutredningen

Betänkandet (SOU 2021:32) ”Papper, poddar och… Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial” (U2021/02459) TU – Medier i Sverige (Tidningsutgivarna) har getts tillfälle att yttra sig över rubricerat betänkande och får anföra följande. En ny pliktmateriallag...

Pin It on Pinterest