Juridik

Juridik

Per Hultengård, jurist
08-692 46 46, 070-815 75 29
per.hultengard@tu.se

Jan Fager, jurist
08-692 46 06, 0703-92 34 44
jan.fager@tu.se

Jeanette Gustafsdotter, vd
08-692 46 90, 070-624 45 56
jeanette.gustafsdotter@tu.se

Per Hultengård, jurist
08-692 46 46, 070-815 75 29
per.hultengard@tu.se

Jan Fager, jurist
08-692 46 06, 0703-92 34 44
jan.fager@tu.se

Jeanette Gustafsdotter, vd
08-692 46 90, 070-624 45 56
jeanette.gustafsdotter@tu.se

Mediestöd, moms och reklamskatt

Mediestödet

Mediestödet består av fyra olika stöd: driftsstöd och distributionsstöd (presstöd), innovations- och utvecklingsstöd (utvecklingsstöd) samt stöd för lokal journalistik.

Driftsstödet är den största delen av presstödet. Driftsstöd ges till dagstidningar som kommer ut med minst ett nummer per vecka och har en abonnerad upplaga om minst 1 500 exemplar. En dagstidning är en allmän nyhetstidning eller publikation av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning som sin primära uppgift. Detta är utgångspunkten vid en helhetsbedömning av om en tidning har rätt till stöd enligt presstödsförordningen.

Nyhetsförmedlingen ska med kontinuitet gälla händelser och skeenden i anslutning till tidningens periodicitet och aktualiteten ska motivera och förutsätta periodiciteten. Nyhetsförmedlingen får inte ämnesmässigt begränsas annat än av tidningens geografiska spridningsområde och av händelsers och skeendens aktualitet. Med allmänpolitisk opinionsbildning avses ett innehåll som täcker en bredd av olika ämnesområden.

Driftsstöd ges enbart till tidningar som har en hushållstäckning som understiger 30 procent i sitt spridningsområde. Det betyder att många dagstidningar inte har något driftsstöd. Driftsstödet som betalades ut för år 2018 var 422,6 mkr. Fr o m 2019 har stödnivåerna för driftsstödet till tidningarna (dock ej s k fådagarstidningar) höjts med 10 %.

Distributionsstödet är en mycket liten del av det totala presstödet. Det lämnas till alla dagstidningar som samdistribueras med tillämpande av en princip om lika pris. Syftet med stödet är att främja samverkan mellan tidningar och att stimulera till så stor spridning av dagstidningar som möjligt. Stödet utgår per distribuerat exemplar med en fallande skala för tidningar med stora upplagor. De flesta av landets dagstidningar medverkar i samdistributionen och får därmed del av distributionsstödet. Distributionsstödet för år 2018 var 38,9 Mkr. Fr o m 2019 har stödnivåerna för distributionsstödet höjts med 50 %.

Utvecklingsstödet syftar till att ge tryckta allmänna nyhetstidningar förutsättningar för att långsiktigt utveckla redaktionellt innehåll av hög kvalitet i digitala kanaler och för att utveckla digitala affärsmodeller. Det övergripande målet med utvecklingsstödet är att främja mediemångfald och demokratisk debatt. Utvecklingsstödet för år 2018 var 37,5 Mkr.

Fr o m 1 januari 2019 kallas utvecklingsstödet för Innovations- och utvecklingsstöd. Villkoren för att kunna erhålla stödet är dock i stort sett oförändrade, Innovations- och utvecklingsstödet kan sökas fr o m mars 2019.

Fr o m 2019 har ett nytt stöd för lokal journalistik införts. Syftet med stödet är att främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling i hela landet via en mångfald av allmänna nyhetsmedier med redaktionellt innehåll av god kvalitet. Stödet riktas till den som startar, utökar eller bibehåller journalistisk bevakning av områden med en svag journalistisk bevakning. Stödet för lokal journalistik kan sökas fr o m mars 2019.

Momsen

Vi har i dag en ordning med reducerad moms på tryckta tidningar, tidskrifter och böcker på 6 % - den är i och för sig välmotiverad! Men samtidigt är skattesatsen på digitala versioner av dagstidningar 25 %. Detta har historiskt berott på EU:s momsdirektiv. EU öppnade i oktober 2018 upp för möjligheten att sänka digitalmomsen. TU har jobbat intensivt för att momsen på digitala tidningar ska sänkas till sex procent och finansdepartementet har nu i en promemoria föreslagit att detta ska genomföras från och med den 1 juli 2019.

Reklamskatten

Reklamskatten var en så kallad punktskatt. Historiskt användes sådana skatter för typ sprit, choklad och parfym. Idag finns nästan inga punktskatter kvar – men just reklamskatten fanns länge kvar – och var dessutom konkurrenssnedvridande eftersom den bara gällde för tryckta tidningar. Alla politiker sade år efter år att de ville ta bort den, men det saknades politiska beslut. Från TU jobbade vi mycket med denna fråga - och fr o m 1 januari 2018 avskaffades reklamskatten äntligen för alla periodiska tidningar

Mediestödet – nu finns föreskrifterna

Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) har nu meddelat sina föreskrifter om mediestöd. Föreskrifterna börjar gälla den 1 mars 2019. (Och inte den 1 februari som tidigare var planerat.) TU yttrade sig över det tidigare förslaget om föreskrifter, vilket nu föranlett...

läs mer

TU skriver till KU om mediestödet

Till Riksdagens Konstitutionsutskott Angående Regeringens proposition 2017/18:154 – ”Journalistik i hela landet” TU – Medier i Sverige (TU) är branschorganisation för svenska mediehus och medieföretag och har tagit del av rubricerad proposition som överlämnats till...

läs mer

Reklamskatten avskaffas

Pressmeddelande från TU Regeringen har i dag aviserat att reklamskatten avskaffas i sin helhet fr o m den 1 januari 2018. 20 års lobbyarbete har äntligen givit resultat. - Detta är ett mycket välkommet beslut, säger TU:s VD Jeanette Gustafsdotter. Reklamskatten är en...

läs mer

Sänkt reklamskatt!

Regeringen föreslår i en promemoria att ytterligare steg ska tas i avskaffandet av reklamskatten (något som aviserades redan i förra höstens budgetproposition). Konkret innebär detta att reklamskattesatsen fr o m 2017 föreslås bli sänkt från 3 procent till 2,5 procent...

läs mer

Tips vid ansökan om stöd för lokal journalistik (1 av 2)

Som TU tidigare informerat om har Myndigheten för press, radio och tv antagit sina föreskrifter för det nya mediestödet. På sin sajt har myndigheten också lagt ut det 28-sidiga dokumentet ”Vägledning inför ansökan om mediestöd”. TU vill i det följande fästa uppmärksamhet vid vad som särskilt är att tänka på för den som ansöker.

läs mer

Mediestödet – nu finns föreskrifterna

Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) har nu meddelat sina föreskrifter om mediestöd. Föreskrifterna börjar gälla den 1 mars 2019. (Och inte den 1 februari som tidigare var planerat.) TU yttrade sig över det tidigare förslaget om föreskrifter, vilket nu föranlett...

läs mer

TU skriver till KU om mediestödet

Till Riksdagens Konstitutionsutskott Angående Regeringens proposition 2017/18:154 – ”Journalistik i hela landet” TU – Medier i Sverige (TU) är branschorganisation för svenska mediehus och medieföretag och har tagit del av rubricerad proposition som överlämnats till...

läs mer

Reklamskatten avskaffas

Pressmeddelande från TU Regeringen har i dag aviserat att reklamskatten avskaffas i sin helhet fr o m den 1 januari 2018. 20 års lobbyarbete har äntligen givit resultat. - Detta är ett mycket välkommet beslut, säger TU:s VD Jeanette Gustafsdotter. Reklamskatten är en...

läs mer

Promemoria om sänkt reklamskatt (Fi2016/01415/S2)

TU har getts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria och anför bl a  följande. I promemorian föreslås att reklamskattesatsen fr o m år 2017 sänks från 3 till 2,5 procent för periodiska publikationer och att gränsen för återbetalning av reklamskatt höjs från...

läs mer

Sänkt reklamskatt!

Regeringen föreslår i en promemoria att ytterligare steg ska tas i avskaffandet av reklamskatten (något som aviserades redan i förra höstens budgetproposition). Konkret innebär detta att reklamskattesatsen fr o m 2017 föreslås bli sänkt från 3 procent till 2,5 procent...

läs mer

Pin It on Pinterest