Regeringen har i dag överlämnat sitt förslag till statsbudget för år 2022 till riksdagen.

Press- och mediestödet

Press- och mediestödet består av två delar; drifts- och distributionsstöd (presstöd) och innovations- och utvecklingsstöd, stöd för lokal journalistik och redaktionsstöd (mediestöd). Alla stödformerna har en gemensam anslagsram.

Höjd anslagsram – postdistributionsstöd

2021 var den totala anslagsramen 932.119.000 kr.

Regeringen föreslår nu en höjning av anslagsramen för år 2022 med 123.400.000 kr till 1.055.500 kr.

Höjningen avser att täcka kostnaderna för det nya mediestöd för varannandagsutdelning av postdistribuerade tidningar som tidigare aviserats, d v s för att säkerställa att tidningar kan delas ut de dagar och i de områden som drabbas av PostNords övergång till varannandagsutdelning av post.

Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Regeringen föreslår att den (i praktiken Myndigheten för press, radio och tv/Mediestödsnämnden) ska ges ett bemyndigande att besluta om ekonomiska åtaganden, inklusive tidigare åtaganden, som medför behov av framtida anslag om högst 150 mkr. Bemyndigandet får användas för stöd till lokal journalistik och innovations- och utvecklingsstöd.

Mediestödsutredningen

Regeringen konstaterar att nuvarande press- och mediestöd är godkända av Europeiska kommissionen t.o.m. 2023 och att det ”finns behov av en uppföljning av press- och mediestödet så att systemet i högre grad anpassas till dagens mediesituation och bidrar till långsiktiga och förutsägbara förutsättningar för nyhetsmedier. Regeringen avser därför att tillsätta en utredare som ska se över befintliga stödformer och senast i juni 2022 återkomma till regeringen. Förslagen ska ha en bred parlamentarisk förankring.”

Taltidningsstödet

Till taltidningsstöd för år 2022 anslås 47.856.000 kr, vilket innebär en ökning med 2.375.000 kr.

Public service

Till de tre public service-företagen (SR, SVT och UR) anslås för år 2022 – från public service-kontot – 8,909 miljarder kronor (varav SVT 5,245 miljarder kronor, SR 3,201 miljarder kronor och UR 463 miljoner kronor. Anslaget innebär en uppräkning med 2 % jämfört med innevarande år.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.