Sedan den 1 juli krävs ett s k ”informerat samtycke” från användaren när det gäller cookies. TU och en rad andra branschorganisationer och internetföretag har nu tagit fram en gemensam branschrekommendation om hur detta bör genomföras på sajterna.

Den 1 juli 2011 trädde det som kommit att kallas för ”cookielagen” i kraft. I själva verket handlar det om en ändring i en paragraf i 6 kapitlet 18 § i lagen om elektronisk kommunikation.

Den nya ”cookie-lagen” föreskriver en s k ”opt-in”-modell, d v s att samtycke på förhand krävs för användande av cookies. Men detta är bara på papperet. Avsikten är – även om det låter paradoxalt – inte att det ska krävas något sådant samtycke utan i praktiken gäller fortsatt en opt-out-modell, men med lite tuffare krav på information om cookies.

Det som anges är nämligen att användarens ”samtycke” kan lämnas genom att webbläsaren är inställd för att tillåta användning av cookies. Men det krävs dessutom ett s k ”informerat samtycke”, d v s att genom att information ges på sajten om att – och om hur –  cookies används, så anses användare lämna sitt samtycke genom att de har möjlighet att ta del av detta och inte då säger nej.

TU och en rad andra branschorganisationer och Internetföretag har tagit fram en gemensam branschrekommendation som ska stödja detta. Branschrekommendationen har nu slutligt antagits av alla medverkande parter.

TU uppmanar därför medlemsföretagen att se över sin information om cookies i ljuset av branschrekommendationen. Ansvaret för att tillräcklig information om cookies ges på sajterna ligger på det enskilda tidnings-/medieföretaget.
I det ansvaret ligger alltså inte bara ett krav på att information ges utan också ett minst lika viktigt krav på synlighet, d v s att den ikon eller länk om att cookies används – och som leder till fördjupad information om användningen av cookies – ges en väl synlig plats på sajten, så att den som vill låta sig informeras lätt kan hitta den.

www.minacookies.se finns en ikon om cookies som kan laddas ner och användas av den som önskar.

pdf Ladda ner rekommendationen här

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.