Högsta Förvaltningsdomstolens dom i oktober i år att kameraövervakningslagen är tillämplig vid användning av s k drönare riskerar att försvåra massmedieföretagens möjligheter att använda drönare i sin publicistiska verksamhet.

TU har riktat skarp kritik mot HFD:s dom och drivit frågan om att undanta drönare från kameraövervakningslagen.

Regeringen (justitiedepartementet) föreslår nu i en departementspromemoria att ”kameraövervakningslagen (2013:460) inte ska tillämpas vid kameraövervakning som bedrivs med en kamera som är uppsatt på ett obemannat luftfartyg, en s.k. drönare, om övervakningen bedrivs av någon annan än en myndighet.”

I stället ska personuppgiftslagen (PUL) tillämpas.

PUL gäller dock inte för massmedier som bedriver sin verksamhet enligt tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

Konsekvensen av detta blir alltså att grundlagsskyddade massmedieföretag kommer att kunna använda drönare i sin verksamhet utan krav på tillstånd enligt vare sig kameraövervakningslagen eller personuppgiftslagen.

Lagändringen föreslås börja gälla fr o m 1 augusti 2017.

TU kommer fortsatt att noga bevaka detta lagstiftningsärende.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.