Den 25 januari 2012 presenterade EU-kommissionen ett förslag till dataskyddsförordning. Idag gäller dataskyddsdirektivet vilken är den EU-lagstiftning som ligger till grund för personuppgiftslagen, PUL. En EU-förordning är direktverkande i medlemsstaterna och det innebär att utrymmet för nationella undantag är mycket begränsat. Förslaget i sig innebär en skärpning av lagstiftningen på området.

Kommissionens förslag skickades på remiss till myndigheter och berörda intresse- och branschorganisationer, däribland Tidningsutgivarna. TU:s svar hittar du här.

Förslagets förenlighet med svensk lag har även utretts av Justitiedepartementet och Konstitutionsutskottet (KU). Båda har bedömt att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen. I utredningarna har dessutom uttryckts en oro för effekten som den nya den nya lagstiftningen kan få för offentlighetsprincipen. Utredningarna förordar dessutom att dataskydd bör ha formen av ett direktiv så att medlemsstaterna kan anpassa reglerna i linje med sina rättstraditioner. Riksdagen har mot bakgrund av utredningarna beslutat att skicka ett motiverat yttrande till EU.

TU är glada att meddela att den svenska regeringen och riksdagen alltså delar vår åsikt i frågan.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.