TU – Medier i Sverige (Tidningsutgivarna) har getts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria och får anföra följande.

1.Sammanfattning

TU tillstyrker promemorians förslag.

2. Kameraövervakningslagen och drönare m m

I promemorian föreslås att kameraövervakningslagen inte ska tillämpas på kameraövervakning som bedrivs med en övervakningskamera som är uppsatt på ett obemannat luftfartyg (t ex en drönare) om övervakningen bedrivs av någon annan än en myndighet.

Högsta Förvaltningsdomstolens dom i (mål nr 78-16) den 21 oktober 2016 – må vara en korrekt uttolkning av gällande rätt, men ger absurda konsekvenser i ett – i praktiken – totalförbud för användning av drönare p g a tilltänkta integritetsskäl.

Integritetshänsyn är viktiga, men får inte – som av Datainspektionen – drivas in absurdum.

I promemorian konstateras vidare att med kameraövervakningslagens åsidosättande kommer istället personuppgiftslagen att tillämpas.

TU noterar då – med tillfredsställelse – att personuppgiftslagen inte är tillämplig på det mediegrundlagsskyddade området (§§ 7-8) och att grundlagsskyddade medieföretag i sin publicistiska verksamhet fortsatt kan använda drönare. Självfallet sker detta inom press- och medieetiska ramar och med respekt för den enskildes integritet.

Mot den bakgrunden tillstyrker TU promemorians förslag.

Stockholm den 16 februari 2017

Jeanette Gustafsdotter                         Per Hultengård

VD                                                         Chefsjurist

TU – Medier i Sverige                          TU – Medier i Sverige

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.