Remissvar Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (Dataakten) COM (2022) 68

Diarienummer: Dnr I2022/01039

Tidningsutgivarna (TU) har tagit del av rubricerade förslag och yttrar sig över detta.

Sammanfattning

Tillgång till data är en viktig del i produktutveckling, konkurrens och förbättrad service som är viktig för mediehusen.

Idag är konsumtion av nyheter och våra medlemmars produkter via Internet of Things möjligtvis begränsat men det är enligt TU viktigt att Dataakten inte stänger dörrar för framtiden och möjligheten att ta del av data skapad i IoT genom konsumtion av t.ex. nyheter.

Huvudregeln för datadelning mellan privata företag måste vara frivillighet även om det samtidigt inte kan uteslutas att det, analogt med t.ex. DMA och DSA, kan finnas anledning att se om det inte bör regleras att t.ex. mediahus ska få tillgång till data som genererats när nyheter konsumerats via IoT (Röstassistenter, smarta kylskåp m.m.). TU anser att det är viktigt att Dataakten är framtidssäker samtidigt som det inte skapas en indirekt konkurrensfördel där de stora internationella företagen kan motverka en delning av data medan mindre nationella företag kommer att tvingas dela med sig av data.

TU anser också att det är viktigt att Dataakten inte går längre än vad som redan gäller enligt GDPR vad avser personuppgifter och att samarbeten avseende datautbyte inte, onödigtvis, förhindras. Definitionerna i Dataakten måste därför vara tydliga i syfte att undvika dubbelregleringar eller otydligheter.

Tidningsutgivarna (TU)

Johan Taubert, VD

Jan Fager, jurist

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.