Tidningsutgivarna (TU) har getts tillfälle att yttra sig över betänkandet (SOU 2021:99) ”Rätt mottagare – Granskning och integritet”. TU begränsar huvudsakligen sitt yttrande till förslagen om sekretess.

Sammanfattning

  • TU avstyrker förslaget om sekretess för uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden vid den nya stödfunktionen hos CVE.
  • TU förordar i andra hand en sekretessbestämmelse med ett rakt skaderekvisit.
  • TU tillstyrker förslaget om att inte begränsa meddelarfriheten.
  • TU tillstyrker bedömningen att CVE ska betraktas som självständig i förhållande till Brottsförebyggande rådets övriga verksamhet.
  • TU ifrågasätter generellt användningen av sekretessregleringen i fråga om personnummer och födelsedatum i personaladministrativ verksamhet.
  • TU tillstyrker förslaget om en sekretessbrytande bestämmelse, med vissa frågetecken kring dess utformning.

TU:s yttrande finns i sin helhet att läsa här >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.