Regeringen föreslår i en lagrådsremiss en lag om leveransplikt för elektroniskt material enligt vilken pliktexemplar ska lämnas till Kungliga biblioteket (KB). TU har kritiserat de bakomliggande utredningsförslagen och framför allt pekat på att leveransplikten riskerar att bli kostsam och såväl praktiskt som tekniskt svår att genomföra. Detta har gjorts klart i såväl yttranden som vid möten med utbildningsdepartementet och Statskontoret. Den kritiken kvarstår.

 

Leveransplikten omfattar sådant elektroniskt material som:
1) gjorts tillgängligt för allmänheten genom överföring via nätverk och
2) rör svenska förhållanden (= riktat till allmänheten i Sverige och personer som förstår svenska språket eller har en svensk upphovsman) och
3) publiceras med grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen (dock inte material som publiceras med s k frivilligt grundlagsskydd) eller
4) publiceras av massmedieföretag i övrigt.

Leveransplikten omfattar inte:
1) kommersiella annonser
2) tidigare lämnat elektroniskt material
3) material som ändå ska lämnas enligt pliktexemplarslagen, t ex innehållet i en tryckt tidning.

Materialet ska lämnas i det logiska format som det gjorts tillgängligt i. Vad gäller sättet för leverans framhåller regeringen att den ”förutsätter att KB i samråd med de leveranspliktiga och branschen i övrigt utreder och preciserar de tekniska förutsättningarna för nätverksleverans i syfte att övergå till denna leveransform så snart det är möjligt”.

Leverans ska ske inom tre månader från det att materialet gjorts tillgängligt. Det som levereras ska förses med vissa metadata, som var och när publicering ägde rum, materialets logiska format, eventuella koder och eventuellt samband med annat levererat material.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

Skyldigheten att leverera material infaller dock senare:
– De tio dagstidningar och tidskrifter som hade den genomsnittligt största upplagan per utgivningsdag år 2011 samt rikstäckande radio- och TV-företag är leveranspliktiga fr o m 1 april 2013.
– Övriga dagstidningar, tidskrifter och medieföretag som omfattas av den föreslagna lagen är leveranspliktiga fr o m 1 januari 2015.

TU:s kommentar till förslaget om leveransplikt:
TU har kritiserat de bakomliggande utredningsförslagen och framför allt pekat på att leveransplikten riskerar att bli kostsam och såväl praktiskt som tekniskt svår att genomföra. Detta har gjorts klart i såväl yttranden som vid möten med utbildningsdepartementet och Statskontoret. Den kritiken kvarstår.
Värt att notera är att Statskontoret – som på utbildningsdepartementets uppdrag gjort en konsekvensanalys – uttryckligen instämmer i kritiken.

Statskontoret konstaterar att:
”För ett icke ringa antal större och huvudsakligen nyhetsinriktade webbplatser tycks det mig dock som att situationen är annorlunda. Den beskrivning jag fått av på det sätt på vilket sådan verksamhet bedrivs avseende såväl tekniska system som typer av material, källor, uppdateringsfrekvens med mera, gör att det för mig förefaller sannolikt att det för dessa företag kommer att vara mycket svårt och resurskrävande att uppfylla de skyldigheter som följer av den föreslagna lagen. Huruvida det alls är möjligt har jag dock ingen uppfattning om.”

Detta till trots väljer alltså regeringen att gå fram med ett förslag som i allt väsentligt bygger på utredningsförslaget.
Det kan dock noteras att det finns en medvetenhet om problematiken. Genom att skjuta fram tidpunkterna för leveransplikten jämfört med vad som föreslogs i utredningen, menar regeringen att tid och möjlighet ges för att i samråd med branschen hitta användbara lösningar. Regeringen anför som exempel på situationer där detta behov finns ”webbpubliceringar av nyhetskaraktär som uppdateras ofta”.
Regeringen uppger vidare att den ”avser att aktivt följa utvecklingen och ”se till att nödvändigt samråd med branschen sker” och att den ”kommer att vidta åtgärder” om leveransplikten blir ”alltför betungande”.

Kungliga biblioteket (KB) är den myndighet som kommer att ansvara för kontakter och samråd om hur pliktleverans skall ske. Enligt uppgift har KB t o m redan kontaktat tidningsföretag, trots att lagen inte ännu är antagen.
TU vill framhålla att självfallet ska smidiga lösningar för att om möjligt uppfylla leveransplikten eftersträvas. Mot bakgrund av vad regeringen anfört om problematiken är det dock viktigt att medlemsföretagen i samråden med KB tydligt klargör de tekniska, praktiska och ekonomiska problem och konsekvenser som leveransplikten – generellt och i det enskilda fallet – kan föra med sig.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.