TU har fått en rad frågor gällande lagbrottet kränkande fotografering, som är ett brott enligt 4 kap. 6 a § Brottsbalken. Därför har vi satt samman en kort promemoria om vad som gäller vid detta lagbrott.

Ansvaret flyttas

 • Ansvaret flyttas från ansvarig utgivare till den enskilde fotografen och kriminaliserar det som är ett av de mest grundläggande momenten i det journalistiska utövandet, det vill säga anskaffande av material genom fotografering.
 • Fotografen – inte ansvarig utgivare – är alltså att anse som gärningsman.

Observera dock försvarligt nedan som gör att ansvarig utgivare hålls fortsatt ansvarig när fotografering sker som ett led i nyhetsfotografering.

Vad är olagligt?

 • 1a) fotografera olovligen och
  1b) i hemlighet
  1c) inomhus i en bostad eller
  1d) på vissa särskilt angivna platser.
 • 
2) Fotografering i dessa sammanhang är ändå tillåten om det med hänsyn till syfte och omständigheter var försvarligt.

Att fotografera olovligen:

 • Att fotografera olovligen innebär att fotografera utan samtycke av den som avfotograferas. Ett samtycke kan vara uttalat eller tyst. Om saken kommer under rättslig prövning och ett samtycke förnekas krävs dock att det kan visas att det finns något som tyder på att ett samtycke förelegat.

Att fotografera i hemlighet:

 • Att fotografera i hemlighet innebär att den tekniska utrustningen hålls helt dold för den som avfotograferas eller att denne är helt omedveten om att fotograferingen sker.

Inomhus i en bostad:

 • Med bostad avses en plats där någon bor stadigvarande eller en tillfällig bostad som ett hotellrum eller ett äldreboende.

På vissa särskilt angivna platser:

 • Med detta avses fotografering av den som befinner sig på en toalett, i en provhytt, i ett omklädningsrum, i en dusch, en bastu eller liknande.

Försvarlig fotografering!

 • Fotografering som sker i strid med 1a) – 1d) är ändå tillåten om den är ”försvarlig”. I propositionen anges att ”en helhetsbedömning får göras i det enskilda fallet” och att i det sammanhanget ska vägas den enskildes skydd mot kränkande fotografering mot fotograferingens syfte.
 • Det anges särskilt att en sådan omständighet som att fotograferingen sker ”som ett led i nyhetsförmedling”, till exempel för publicering i ett grundlagsskyddat medium, ska ”vara av stor betydelse”. Som exempel anges att det kan gälla fotografering i syfte att massmedier ska kunna visa på missförhållanden i samhället, som vanskötsel av äldreboenden eller i familjehem eller för att kunna dokumentera bevisning om ett pågående brott, till exempel barn som utsätts för kränkningar i sina hem.

Fotografen har meddelarfrihet – och anonymitetsrätt

Om oklarhet:

En fotograf – anställd, frilans eller tipsare – har ställning som meddelare i förhållande till tidningen/medieföretaget, och därmed rätt att vara anonym. Vid oklara situationer kan därför övervägas att – i samråd med och med samtycke av – fotografen låta denne vara anonym.

Tidningen/medieföretaget får och kan då inte – vid en eventuell utredning av eventuellt brott om ”kränkande fotografering” – röja fotografens identitet annat än om en domstol funnit och särskilt beslutat att detta är av ”synnerlig vikt” från allmänt eller enskilt intresse. Det brukar normalt sett krävas ganska mycket för att en domstol ska anse att så är fallet.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.