TU – Medier i Sverige har tagit del av rubricerat betänkandet och får anföra följande:

TU noterar att det undantag avseende marknadsföring som idag finns i Tryckfrihetsförordningen (TF 1 kap 9 §) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL 1 kap 12 §) uttryckligen endast omfattar alkoholhaltiga drycker. För att lösa detta problem föreslår utredningen att undantaget för rent kommersiella meddelande också ska tillämpas på marknadsföring m.m. av ”alkoholhaltiga preparat som ur konsumtionssynpunkt är att jämställa med alkoholdrycker eller annars kan antas användas som berusningsmedel”, vilket är utredningens förslag på ny definition för att fånga upp bl.a. alkoglass.

Detta i sin tur medför att vi antagligen inte kan uppnå en helt jämställd situation mellan alkoholhaltiga drycker och den nya utvidgade definitionen av alkoglass m m, vad avser bl a marknadsföring.

Det är problematiskt då ett och samma område –  alkoholreklam – därmed lutar både på ett uttryckligt undantag i TF samt YGL och ett undantag genom en tolkning av att det ligger utanför det materiella tillämpningsområdet. Vad avser sponsring mm och radio- och TV lagen blir problemet detsamma.

TU har inget att invända mot att alkoglass m.m. omfattas av samma regler som alkoholhaltiga drycker men det är också viktigt att denna strävan inte sker på ett sätt som innebär att man urgröper våra grundlagar eller gör grundlagsskyddet oklart.

TU har i tidigare remissvar uttryckt att de långtgående begränsningar som finns avseende alkoholreklam borde ses över och istället läggas under marknadsföringslagens allmänna tillämpningsområde. Det långtgående bildbegränsningsreglerna i nuvarande alkohollag kan inte anses proportionerliga. TU avser att utveckla detta när slutbetänkandet kommer.

Stockholm den 15 september 2017

Jeanette Gustafsdotter                                    Per Hultengård

VD                                                                   Chefsjurist

TU – Medier i Sverige                                     TU – Medier i Sverige

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.