Att säkerställa den redaktionella textens trovärdighet är för tidnings- och tidskriftsföretagen/förlagen och den ansvarige utgivaren av största vikt. Läsarna skall, utan att tveka, vid ett hastigt påseende kunna skilja mellan en tidnings/tidskrifts redaktionella innehåll och sådan framställning som har annan avsändare, det vill säga annonser eller annat icke-redaktionellt innehåll. Denna grundläggande distinktion följer av både marknadsföringslagen och Internationella handelskammarens grundregler för reklam. Rekommendationer för reklamidentifiering syftar till att underlätta en sådan avgränsning. De kan dock aldrig ersätta den helhetsbedömning som måste göras i varje enskilt fall med utgångspunkt i just det samlade intryck en publicering förmedlar. Det yttersta ansvaret vilar här på den ansvarige utgivaren.

DOKUMENT: ”Rekommendationer angående reklamidentifiering 1998”

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.