Den 13 juni 2014 börjar en rad nya regler i distans- och hemförsäljningslagen att gälla (som dessutom byter namn till ”Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler”). Lagändringarna är en följd av de ändringar som gjorts i EU:s direktiv om konsumenträttigheter.

En av de större förändringar som sker är att tidningar och tidskrifter nu omfattas av reglerna om ångerrätt, d v s att konsumenten kan ångra – och frånträda – ett ingånget abonnemangsavtal inom viss tid. Reglerna om ångerrätt är dessutom förenade med en rad informationskrav.
Ångerrätten gäller dock – dessbättre – inte lösnummersålda exemplar.

TU är fortsatt kritisk till denna lagändring eftersom en ångerrätt är svår att anpassa till varor och tjänster som är avsedda för konsumtion och förbrukning. Flera av de aktuella reglerna är mycket riktigt också svårtillämpade på ett tidningsabonnemang.

Ångerrättens innebörd
Konsumenten/abonnenten har rätt att frånträda abonnemangsavtalet inom 14 dagar från den dag då denne ”får varan i besittning”, d v s den dag då det första tidningsexemplaret levererades. I fråga om en digital prenumeration gäller däremot ångerrätten fr o m den dag då prenumerationsavtalet träffades. Konsumenten/abonnenten måste inom denna tid lämna/sända ett meddelande till tidningen om att denne vill utöva sin ångerrätt.

Tidningen ska i sin tur bekräfta att man tagit emot meddelandet.

Om abonnenten betalat sin prenumeration ska tidningen inom 14 dagar från det den tog emot meddelandet återbetala prenumerationsavgiften. Återbetalningen ska ske med samma betalningssätt som konsumenten använt, d v s har konsumenten betalat med ett kontokort ska pengarna återföras till det konto som är kopplat till kortet.

Informationskrav
Innan ett prenumerationsavtal träffas måste information ges – skriftligen eller vid telefonförsäljning muntligen – om följande:

– att det finns en ångerrätt
– tidsfristen och övriga villkor för att utöva ångerrätten (se ovan)
– hur ångerrätten utövas
– att det finns ett standardformulär för att utöva ångerrätten på Konsumentverkets hemsida.

Vad gäller den sista punkten har Konsumentverket uppgett att man senast den 13 juni kommer att ha lagt upp en sådan blankett på verkets hemsida.

Observera att detta endast avser den information som man är skyldig att ge i fråga om ångerrätten.

Därutöver gäller de övriga informationskrav som följer av distansavtalslagen – och som i stor utsträckning gäller redan i dag – om att ange:

– företagets namn
– organisationsnummer
– kontaktuppgifter
– pris, inklusive moms och avgifter (såväl uppgift om priset för faktureringsperioden som priset per månad)
– villkoren för leverans (d v s hur tidningen levereras i tryckt och/eller digital form)
– prenumerationsavtalets löptid
– villkoren för att säga upp avtalet och om abonnemanget är tidsbestämt eller förnyas automatiskt om uppsägning ej sker
– eventuella tekniska upplysningar om vad som krävs för att konsumenten ska kunna ta del av en digital prenumeration.

Som nämnts inledningsvis är framför allt ångerrättsreglerna svåra att tillämpa på tidningsabonnemang. Det är dock viktigt att se över och i möjligaste mån anpassa rutiner och formulär för abonnemang till de nya reglerna.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.