Riksdagen beslutade i dag formellt om att sänka digitalmomsen från 25 till 6 procent.

Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2019. TU har fått en del frågor om vad som gäller vid fakturering och betalning före och efter detta datum. Frågan behandlas i regeringens proposition (2018/19:73) på sidan 16-17.

Där framgår att det avgörande är när skattskyldigheten inträtt. Om skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet den 1 juli 2019, så ska de gamla bestämmelserna tillämpas, det vill säga 25 procents digitalmoms. Om skattskyldighet inträtt den 1 juli 2019 eller därefter ska de nya bestämmelserna tillämpas, det vill säga 6 procents digitalmoms.

När inträder skattskyldighet?

Huvudregeln är att skattskyldighet inträder när tjänsten levereras, det vill säga från och med det datum som konsumenten får tillgång till den digitala tidningen.

Detta gäller dock inte vid förskottsbetalning, som skett dessförinnan. Om förskottsbetalning skett ska tillämplig skattesats för förskottet (betalningen) vara den skattesats som gäller när betalningen kommer tidningsföretaget tillgodo.

Detta innebär alltså att för en betalning som förvisso avser tiden efter den 1 juli 2019, men som betalas före den 1 juli 2019, så ska momsen vara 25 procent.

Det finns därför skäl att se till att abonnemang som avser tiden efter den 1 juli 2019 inte förfaller till betalning förrän efter den 1 juli, för att kunna tillämpa den lägre mervärdesskattesatsen. I fråga om till exempel hel- eller halvårsabonnemang som delvis löper för tiden efter den 1 juli 2019 och där betalning redan ägt rum med 25 procents digitalmoms ska därmed inte heller någon korrigering göras. Däremot ska i dessa fall – självfallet – mervärdesskattesatsen ändras till 6 procent när en ny abonnemangsperiod börjar löpa.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.