Som många säkert uppmärksammat har Regeringsrätten just avkunnat två domar i spelannonsmålen mot Aftonbladet och Expressen. Ett tredje mål som mera konkret gäller frågan om straffbarhet för publicering av annonser från utländska spelbolag – och därmed också den svenska spellagstiftningen och ”främjandeförbudets” förhållande till EG-rätten – är dock på väg att avgöras i Svea hovrätt (efter att ha återförvisats dit från Högsta domstolen). TU:s rekommendation är att avvakta eventuella publiceringar av annonser från utländska spelbolag till dess att den domen har kommit.
Domarna innebär följande:
1) Regeringsrätten slår i en första dom fast att publicering av spelodds på redaktionell platsskyddas av tryckfrihetsförordningen (TF). Därmed är förbudet i lotterilagen mot att främja deltagande i otillåtna spel (det s k ”främjandeförbudet”) inte tillämpligt och Lotteriinspektionen kan inte angripa sådana publiceringar med förelägganden.

2) Regeringsrätten slår i en andra dom – som gäller publicering av annonser för spelbolag – fast att Lotteriinspektionen inte kan utfärda generella förbud och vitesförelägganden mot all publicering av kommersiella annonser från utländska spelbolag. Sådana förbud och förelägganden strider mot TF och bedömningen av förhållandet till TF i fråga om sådana annonser måste ske i varje enskilt fall.

De två domarna innebär viktiga framsteg. Det måste dock understrykas att de inte undanröjer varje risk för vitesförbud från Lotteriinspektionen om en tidning publicerar kommersiella annonser från utländska spelbolag. Det ska dock noteras att Lotteriinspektionen på sin hemsida uttalar att ”det är svårt att se hur förbudsföreläggandena ska kunna utfärdas utan att hamna i strid med TF” och att ”Normalt sett är ju ingen annons den andra lik”.

Men det juridiska problemet är inte bara risken för ett eventuellt vitesförbud. Ett tredje mål som mera konkret gäller frågan om straffbarhet för publicering av annonser från utländska spelbolag – och därmed också den svenska spellagstiftningen och ”främjandeförbudets” förhållande till EG-rätten – är på väg att avgöras i Svea hovrätt (efter att ha återförvisats dit från Högsta domstolen). Huvudförhandling äger rum i februari/mars 2011 och en dom är att vänta senare under våren 2011. Det finns goda skäl att vara optimistisk beträffande utgången i den prövningen, men ännu så länge finns det en risk att publiceringen strider mot Lotterilagen och är brottslig.

TU:s rekommendation är därför att avvakta eventuella publiceringar av annonser från utländska spelbolag till dess att den domen har kommit.

För ytterligare frågor kontakta Per Hultengård, per.hultengard@tu.se

PM 21/2010

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.