Kammarrätten i Stockholm beslutade i ett mål om spelannonser i går att – med hänvisning till tryckfrihetsförordningen (TF) – upphäva det vitesföreläggande som Lotteriinspektionen riktat mot Expressen. Beslutet har föranlett många frågor till TU om den innebär att det nu är fritt fram att publicera spelannonser.

Svaret är nej. Domen innebär inget ställningstagande till frågan om spellagstiftningens förhållande till EG-rätten. Vad det handlar om är att utformningen av ett vitesföreläggande inte får ges en så generell utformning som ett förbud mot annonser ”för lotterier som är anordnade utomlands”.

Kammarrätten menar att ett sådant, framåtsyftande, förbud får anses vara så långtgående att det innebär ett generellt förbud mot reklam för ett visst slag av tjänst. För ett sådant förbud finns inget stöd i TF och därför får det inte meddelas.

Det kan således alltjämt finnas utrymme för att meddela vitesförelägganden om de utformas på ett mindre generellt sätt. Det skall också observeras att detta var ett förvaltningsmål och att ett straffrättsligt ansvar för den som låter publicera spelannonser alltjämt kan aktualiseras.

TU välkomnar domen mot Expressen och att kammarrätten respekterat tryckfriheten. Domen innebär dock alltså inte att det är fritt fram att ta in spelannonser. TU:s rekommendation är därför alltjämt att avvakta domen i det andra spelannonsmål rörande Expressen och Aftonbladets ansvariga utgivare, där ett förhandsbesked om förhållandet mellan den svenska spellagstiftningen och EG-rätten skall inhämtas från EG-domstolen.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.