TU har yttrat sig över den statliga spelmarknadsutredningen (SOU 2020:77) ”Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden”(Fi 2021/00300).

Sammanfattning:

  • TU understryker att för att det svenska licenssystemet – i kontrollerade former och med ett starkt konsumentskydd – ska fungera krävs en hög grad av så kallad kanalisering på den konkurrensutsatta delen av den svenska spelmarknaden, det vill säga att en så stor procentuell andel som möjligt verkar under licenssystemet.
  • Mot den bakgrunden avstyrker TU utredningens förslag om att förbjuda reklam från licensierade bolag i vissa kanaler under en större tid av dygnet.
  • TU ifrågasätter också förslagets förenlighet med delegationsbestämmelsen i 1 kap 19 § yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).
  • TU tillstyrker dock förslaget om att kravet på måttfullhet ska lämnas oförändrat.

Mer info:

Thomas Mattsson: thomas.mattsson@tu.se och 070-728 82 53

Per Hultengård: per.hultengard@tu.se och 070-815 75 29

Remissyttrandet i sin helhet kan hämtas här.

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.