Remiss om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller mer konsumentmakt i den gröna omställningen genom bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder och bättre information.

Diarienummer: Fi2022/01195

Tidningsutgivarna (TU) har getts tillfälle att yttra sig över rubricerade direktiv.

Sammanfattning

TU ser generellt sett positivt på att det ställs stora krav på hur bland annat miljöpåståenden kommuniceras och att påståenden inte får urvattna begrepp eller vilseleda konsumenterna.

TU välkomnar harmonisering men anser att den inte bör gå längre än vad som krävs. Det finns en risk att avvikande och strängare regler får en konkurrenseffekt som inte är önskvärd om inte detta särskilt kan motiveras. TU anser att det är viktigt att reglerna inte bara riktar sig mot till exempel annonsörer som väljer att gå i traditionella kanaler utan att det också måste ske kontroller, tillsyn och talan mot aktörer som väljer andra kanaler och kanaler med ursprung utanför EU.

Idag är det en utmaning att konsumenter söker redaktionell information på ställen som inte står under samma kontroll och som inte heller har en ansvarig utgivare och är underställda ett medieetiskt system. Det är därför viktigt med harmonisering kring hur bland annat miljöpåståenden kommuniceras i kommersiella utrymmen.

Definitioner och begrepp

TU vill uppmärksamma på att det är viktigt att de begrepp som används inte skiljer sig åt från vad som använts i andra rättsakter. I syfte att kunna avgöra om en annons ska tillåtas eller inte samt kunna bistå annonsörerna är det viktigt att begrepp, betydelser och begränsningar är så klara som det bara går samt att dessa är harmonierade mellan olika regelsystem.

I förslaget adderas ett antal nya punkter till den så kallade svarta listan som under alla omständigheter är otillbörliga. Här vill TU poängtera att dessa punkter bör vara utformade på ett sätt som gör dem lätta att bedöma och följa utan ingående undersökningar. TU varnar också generellt för att det genom en utökad svart lista skapas en allt större andel specifika förbud som går emot vår svenska tradition med generalklausuler som genom praxis, etiska regler, myndigheters allmänna råd och självreglering fylls med betydelse. Den svenska modellen är enligt TU ett betydligt bättre sätt att hålla en lagstiftning levande och den svarta listan kommer med tiden att vara en väldigt omfattande lista om allt ska föras in i denna. Risken är att utvecklingen för med sig att detaljförbud snabbt blir obsoleta eller blir svårtolkade för såväl näringsliv som myndigheter och domstolar.

Tidningsutgivarna (TU)

Johan Taubert, VD

Jan Fager, jurist

Remiss Fi 2022 01195 TU

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.