Tidningsutgivarnas styrelse har antagit en rekommendation för sina medlemsföretag gällande publicistiska arbetsmetoder. Med den följer också en uppmaning till medlemsföretagen att på redaktionerna diskutera etik, personlig integritet och arbetsmetoder. REKOMMENDATION OM ARBETSMETODER M M
Att medierna arbetar självständigt och oberoende är direkt avgörande för tilliten till dem. Mediernas anseende och respekt påverkas också av de arbetsmetoder som används och det sätt på vilket människor bemöts av deras medarbetare.

Många av Tidningsutgivarnas medlemsföretag har egna redaktionella policies, ”husregler” m m, som behandlar dessa just frågor. Dessa principer, eller uppförandekoder, är resultatet av en aktiv och levande etisk diskussion och har successivt vuxit fram utifrån de förhållanden, värderingar och erfarenheter som finns på det enskilda medieföretaget.

Tidningsutgivarna vill rekommendera medlemsföretagen att på redaktionerna fortsätta att diskutera etik, personlig integritet och arbetsmetoder och att, där så inte redan skett, fastställa egna riktlinjer för de krav som företaget ställer på sina medarbetare i fråga om arbetssätt och uppträdande.

Sådana riktlinjer kan bland annat innehålla följande punkter:

– Krav på kunskap om de pressetiska reglerna

– Krav på kunskap om lagens regler om meddelarfrihet, källors rätt till anonymitet och skyldigheten att iaktta tystnadsplikt om källors identitet

– Att alla beslut om arbetsmetoder, uppdrag och vad som skall publiceras fattas på redaktionen, ytterst av den ansvarige utgivaren

– Att ställningen som medarbetare inte får utnyttjas till egen eller andras förmån

– Att inte acceptera förmåner, erbjudanden m m som kan ifrågasätta oberoende och trovärdighet (”vi betalar för oss”)

– Att inte ge löften eller ingå överenskommelser som kan ifrågasätta oberoende och trovärdighet

– Att redaktionsledningen skall underrättas om en situation uppstått där oberoende och trovärdighet kan ifrågasättas

– Att visa särskild hänsyn mot människor i utsatta situationer, t ex vid olyckor och brott.

– Att visa särskild hänsyn mot minderåriga

– Att tala om ifall ett samtal sker i intervju- eller informationssyfte

– Att där det är rimligt och möjligt låta den som intervjuats ta del av hur dennes uttalanden återges

– Att vara generös med källhänvisningar

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.