Riksdagen har i ett enhälligt betänkande förordat en reducerad moms på digitala tidningar, tidskrifter och böcker.
I dag är momsen på tryckta tidningar, tidskrifter och böcker 6 %, s k reducerad moms. Om samma innehåll säljs i digital form är det däremot full moms, 25 % som gäller. Det är en följd av EU:s mervärdesskattedirektiv som betraktar den tryckta tidningen som en vara – där reducerad moms är tillåten – och den digitala tidningen som en tjänst – där normalskattesatsen ska gälla.

EU:s mervärdesskattedirektiv ska nu ses över. EU-kommissionen har publicerat en s k Grönbok om den framtida momsen inom EU. TU har agerat för att regeringen och riksdagen i sitt yttrande över Grönboken ska verka för att samma reducerade moms ska få tillämpas för såväl tryckta som digitala tidningar.

Frågan har behandlats i riksdagens skatteutskott, som i ett enhälligt betänkande – d v s samtliga riksdagspartier står bakom yttrandet – förordar en reducerad moms på digitala tidningar, tidskrifter och böcker.

Skatteutskottet uttalar följande (SkU25 s. 13):

”Utskottet anser att det inom yttrandefrihetsområdet är särskilt viktigt att samma mervärdesskattesats kan tillämpas på produkter som finns både i traditionella sammanhang och i en digital miljö. Det är innehållet som ska vara avgörande och inte publiceringsformatet eller distributionsformen. Ett sådant synsätt ligger också i linje med den digitala agendan för Europa där konvergens förordas mellan den fysiska världen och världen online, även i fråga om skatter (KOM(2010) 245, En digital agenda för Europa).”

Riksdagen antog i onsdags skatteutskottets yttrande. Det måste betraktas som en stor framgång och innebär att riksdagen nu slagit fast att Sveriges inställning  – vilken regeringen har att förhålla sig till – är att inom EU  verka för att momsen på digitala tidningar, tidskrifter och böcker ska vara reducerad, i likhet med vad som gäller för tryckta tidningar, tidskrifter och böcker.