Riksdagen har i ett enhälligt betänkande förordat en reducerad moms på digitala tidningar, tidskrifter och böcker.
I dag är momsen på tryckta tidningar, tidskrifter och böcker 6 %, s k reducerad moms. Om samma innehåll säljs i digital form är det däremot full moms, 25 % som gäller. Det är en följd av EU:s mervärdesskattedirektiv som betraktar den tryckta tidningen som en vara – där reducerad moms är tillåten – och den digitala tidningen som en tjänst – där normalskattesatsen ska gälla.

EU:s mervärdesskattedirektiv ska nu ses över. EU-kommissionen har publicerat en s k Grönbok om den framtida momsen inom EU. TU har agerat för att regeringen och riksdagen i sitt yttrande över Grönboken ska verka för att samma reducerade moms ska få tillämpas för såväl tryckta som digitala tidningar.

Frågan har behandlats i riksdagens skatteutskott, som i ett enhälligt betänkande – d v s samtliga riksdagspartier står bakom yttrandet – förordar en reducerad moms på digitala tidningar, tidskrifter och böcker.

Skatteutskottet uttalar följande (SkU25 s. 13):

”Utskottet anser att det inom yttrandefrihetsområdet är särskilt viktigt att samma mervärdesskattesats kan tillämpas på produkter som finns både i traditionella sammanhang och i en digital miljö. Det är innehållet som ska vara avgörande och inte publiceringsformatet eller distributionsformen. Ett sådant synsätt ligger också i linje med den digitala agendan för Europa där konvergens förordas mellan den fysiska världen och världen online, även i fråga om skatter (KOM(2010) 245, En digital agenda för Europa).”

Riksdagen antog i onsdags skatteutskottets yttrande. Det måste betraktas som en stor framgång och innebär att riksdagen nu slagit fast att Sveriges inställning  – vilken regeringen har att förhålla sig till – är att inom EU  verka för att momsen på digitala tidningar, tidskrifter och böcker ska vara reducerad, i likhet med vad som gäller för tryckta tidningar, tidskrifter och böcker.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.