Som TU tidigare informerat om har Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) antagit sina föreskrifter för det nya mediestödet. På sin sajt har myndigheten också lagt ut det 28-sidiga dokumentet ”Vägledning inför ansökan om mediestöd”. TU vill i det följande fästa uppmärksamhet vid vad som särskilt är att tänka på för den som ansöker.

Var, när och hur ansöker man?

Ansökan görs via MPRT:s så kallade ansökningsportal.

Stödet kan som mest uppgå till en miljon kronor per område och kan komma att delas mellan tre nyhetsmedier. Observera att den som söker själv måste finansiera 25 procent av de totala rörelsekostnaderna för insatsen och det på annat sätt än genom driftsstöd eller annat statligt stöd.

Portalen har inte öppnat ännu för ansökningar om det nya mediestödet. Avsikten är dock att ansökningsperioden ska vara i mars månad, så det kan vara bra att förbereda sig. De exakta datumen för ansökningsperioden kommer att meddelas på myndighetens webbplats. Självfallet kommer också TU att bevaka detta. Tanken är att Mediestödsnämnden ska fatta beslut om ansökningarna i juni 2019.

Allmänna uppgifter och grunduppgifter

För att uppfylla kraven för att kunna ansöka ska en rad formella uppgifter (”tröskelkrav”) och ”grunduppgifter” (till exempel kontaktuppgifter, spridningsuppgifter, målgrupp med mera) anges (se s. 13-17 och s. 21-23 i ”Vägledningen”).

Särskilt om tillgänglighet för funktionshindrade

De flesta av de allmänna uppgifterna och grunduppgifterna är okontroversiella, om än mycket omfattande till sitt antal. Notera dock att kraven på uppgifter om hur tillgänglighet till personer med funktionsnedsättning främjas i dag och hur det planeras att öka i framtiden är ett villkor. För den som i dag ger ut taltidningar är givetvis detta något som här ska framhållas, men om möjligt också andra insatser. Observera också att det i fråga om huruvida främjandekravet är uppfyllt, tas hänsyn till tidningens/nyhetsmediets storlek och ekonomiska förutsättningar. Kraven är lägre för den som har få anställda och en begränsad verksamhet och att det är upp till sökanden att fästa uppmärksamhet på detta.

Särskilt om stödet för lokal journalistik

Det är här som det, enkelt uttryckt, ska ges svar på frågorna var och varför man anser att det finns behov av ett särskilt stöd för lokal journalistik och hur man själv avser att tillgodose det.

Viktigt att tänka på är då följande:
 • Begreppet ”vita fläckar” har blivit ett slagord i debatten. Många gånger uppfattas det som att en vit fläck uppstår per automatik så snart det inte finns en fysisk lokalredaktion på en plats – och detta trots att den lokala bevakningen mycket väl kan vara upprätthållen som tidigare av lokaltidningen. Viktigt därför att lyfta fram det sistnämnda.
 • Nyckelorden i mediestödsförordningen (regeringens förordning, inte MPRT-föreskrifterna) är ”insatser för bevakning av områden med svag journalistisk bevakning”. Det är för detta ändamål som det nya stödet för lokal journalistik ska lämnas och det är detta ändamål man i sin ansökan ska visa att man tillgodoser.
Sådant som Mediestödsnämnden här särskilt kommer att titta på är:
 • I vilken utsträckning området bevakas/inte bevakas av allmänna nyhetsmedier
 • Geografiska förutsättningar för journalistisk bevakning
 • Befolkningsmässiga förutsättningar för journalistisk bevakning
 • Förutsättningarna för ”långsiktig verksamhet” i området
 • Omfattningen av den lokala granskning och samhällsbevakning man åtar sig.

I det ursprungliga förslaget till föreskrifter stod att den som ”startar eller utökar” en journalistisk bevakning skulle kunna få stöd. Från TU framhöll vi att också den som ”bibehåller” en journalistisk bevakning måste kunna få stöd och så blev också fallet. Obs! Viktigt därför att i en ansökan, i förekommande fall, lyfta fram vad som skulle ha varit vita fläckar om ni inte upprätthållit bevakningen – och som riskerar att bli det om ni inte bibehåller den!

Till skillnad från det ursprungliga förslaget om föreskrifter framhålls i föreskrifterna nu också – särskilt när det är flera som ansöker om stöd i samma område – att ”lokal närvaro” ska beaktas av Mediestödsnämnden.

 • Vid en ansökan blir det alltså viktigt att identifiera områden som definitionsmässigt anses ha en ”svag journalistisk bevakning”. I föreskrifterna är ”områden” ofta detsamma som kommuner, men det kan självfallet också vara orter och mindre städer.
 • Extra viktigt är här att ni ser till att Mediestödsnämnden har/får ett korrekt verklighetsunderlag. Som framgår av MPRT:s vägledning (s. 10) finns det skäl att tro att man, utöver era uppgifter, vid en bedömning av en ansökan kommer att luta sig ganska mycket mot uppgifterna i den databas om ”vita fläckar” som tagits fram av Institutet för mediestudier (det finns till och med en länk till databasen i myndighetens vägledning).

Tanken med databasen som sådan är förstås god, men det var nog knappast ursprungligen tänkt att den skulle användas för myndighetsutövning och myndighetsbeslut (som dessutom inte kan överklagas). Uppgifterna i den framstår ibland också som rätt grovhuggna och är ibland inte korrekta. Det finns därför all anledning att ni vid era ansökningar noga kontrollerar sakuppgifterna i Institutet för mediestudiers databas och i er ansökan korrigerar/motbevisar/upplyser Mediestödsnämnden om de riktiga sakförhållandena, där ni tycker att uppgifterna inte är riktiga.

 • Lyft fram er lokala närvaro och hur ni – direkt eller indirekt – regelbundet bevakar och finns på plats.
 • Lyft, i förkommande fall, fram att den regionala/lokala bevakningen från SR/SVT inte är ett alternativ.
 • Lyft fram långsiktigheten – att ni (i förekommande fall) redan funnits på plats i årtionden, att ni avser att vara det också i fortsättningen och att ert åtagande är långsiktigt (så långsiktigt som ni anser det möjligt att utlova).
 • Lyft särskilt fram den lokala granskningen och bevakningen. Är det något man i debatten, på goda grunder, oroar sig för, så är det vad som händer om ingen bevakar kommunfullmäktiges möten, läser postlistorna, har koll på de kommunala nämnderna och de kommunala bolagen och så vidare. Men naturligtvis också annan lokal bevakning ni utför – näringsliv, sport, föreningsliv med mera.
 • Lyft också fram hur ni kanaliserar bevakningen – tidning, webb, andra plattformar – att ni finns/kommer att finnas överallt där era läsare vill att ni ska vara. Detta kan vara nog så viktigt i konkurrens med andra som vill ”erövra” vita fläckar.

Och slutligen: inget fall är det andra likt, varje lokal mediesituation har sina egna förutsättningar. Ju mer individualiserad och lokalt inriktad en ansökan är, desto bättre.

Fler tips och råd hittar du här!

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.