Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat dom i ett av alla de skattemål om momsen på tryckeritjänster som pågått sedan 2010. Eftersom domen är prejudicerande och inte kan överklagas blir den riktgivande också för alla andra ärenden i samma fråga.
Bakgrunden är en tidigare dom i EU-domstolen som innebar att momsen på tryckeritjänster ska vara 6 % och inte 25 %. Detta fick till följd att tryckerierna kunde begära återbetalning av den moms de tidigare år betalat in för mycket, varpå Skatteverket i sin tur begärde återbetalning med motsvarande belopp från de tryckerikunder som under motsvarande perioder dragit av en för hög moms.

Tvisterna i de svenska domstolarna har handlat om huruvida Skatteverket verkligen har haft rätt att begära återbetalning, då tryckerikunderna betalat in och dragit av den moms som alla – inklusive Skatteverket – tillämpat och uppfattat som gällande rätt. Denna fråga har nu alltså fått sitt avgörande. HFD ger Skatteverket rätt att i efterhand kräva tryckerikunderna på den moms som de – om än i i god tro – dragit av för mycket.

Detta får naturligtvis stora konsekvenser för de berörda företagen, som i sin tur nu har att vända sig till tryckeriföretagen och begära åter den moms man betalat för mycket till dem.

I HFD:s dom berör man den situationen att tryckeriföretaget inte kan – eller vill – återbetala momsen till sina kunder. HFD anger – med hänvisning till en annan dom från EU-domstolen – att om det blir omöjligt eller orimligt svårt att få tillbaka skatten så åligger det medlemsstaterna (i det här fallet Sverige) att se till att köparen kan återkräva skatten direkt från skattemyndigheterna. Hur detta ska gå till i praktiken, vilka krav som ska ställas för att det ska anses vara ”omöjligt eller orimligt svårt” att få tillbaka skatten är ännu oklart.

TU vill, i avvaktan på Skatteverkets och domstolarnas kommande agerande, uppmana medlemsföretagen att ta kontakt med respektive tryckeri och klargöra att man, om man som en följd av HFD-domen blir efterbeskattad, kommer att begära återbetalning av motsvarande belopp från tryckeriföretaget.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.