Häromveckan dömdes en fotograf till böter för att ha fotograferat in i en rättssal.

TU vill därför påminna om att numera all fotografering inne i, bildöverföring från eller fotografering in i – det vill säga utifrån ­– rättssalen är förbjuden. Fotograferingsförbudet gäller från och med att målet ropas upp till det att alla lämnat rättssalen.

Vad gäller elektronisk utrustning, så ska sådan utrustning som en åhörare har med sig för att ”fotografera, filma, ta upp eller överföra bilder och som kan störa ordningen” vara avstängd och undanstoppad”.

Rättens ordförande ”får” – men måste inte – besluta om undantag från detta för rapportering som ”sker som ett led i nyhetsförmedling”, till exempel för att direktrapportera från en rättegång.

Regleringen av elektronisk utrustning trädde i kraft den 1 juli 2019. TU vill erinra om att Stockholms tingsrätt mycket tidigt fattade ett viktigt principbeslut i det så kallade Asap Rocky-målet, där rätten, ”mot bakgrund av det stora massmediala intresset”, beslutade om undantag för just medierapportering.

Om diskussion uppstår om formerna för rapportering från domstolarna finns därför skäl att hänvisa till beslutet från Stockholms tingsrätt. Beslutet – i sin helhet nedan – återfinns i protokoll från Stockholms tingsrätt, målnummer B9283-19, aktbilaga 140.

Utdrag ur protokoll från Stockholms tingsrätt, målsnummer B 9283-19, aktbilaga 140

 BESLUT

2. Med undantag från bestämmelsen i 5 kap. 9 d § rättegångsbalken beslutas följande. I sal 1 får åhörare som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling använda sig av den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering. Utrustningen får således vara både påslagen och framtagen. Användandet av den elektroniska utrustningen får dock inte störa ordningen i salen.”

och

SKÄL FÖR BESLUTEN

Punkten 2 – Elektronisk utrustning i salarna

Enligt 5 kap. 9 d § rättegångsbalken ska elektronisk utrustning som åhörare har med sig i rättssalen och som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild vara avstängd och undanstoppad. Om det finns skäl för det får rättens ordförande besluta om undantag.

Enligt förarbetena till bestämmelsen kan sådana omständigheter som att elektronisk utrustning behövs för rapportering som sker som ett led i nyhetsförmedling eller i något annat sammanhang av samhälleligt intresse ofta vara skäl att tillåta användning av elektronisk utrustning (prop. 2018/19:81 s. 87). Mot bakgrund av det stora mediala intresset för målet finns det skäl att meddela ett undantag varigenom åhörare i sal 1 som ägnar sig åt rapportering som sker som ett led i nyhetsförmedling tillåts använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.