Högsta domstolen har i dag fastställt Patent- och marknadsöverdomstolens dom i det så kallade järnrörsmålet mellan SVT och den förre SD-riksdagsledamoten Kent Ekeroth.

Domen handlar om huruvida Ekeroth som upphovsrättsinnehavare till en mobilfilm från ett bråk i centrala Stockholm hade rätt till ersättning från SVT, för att SVT återgett sekvenser och stillbilder ur filmen.

TU har tidigare intervenerat i målet till förmån för att Högsta domstolen skulle meddela prövningstillstånd.

En central fråga i målet var dels om bilderna var att anse som offentliggjorda, dels om de kunde anses vara publicerade vid information om en dagshändelse.

Enligt HD var så inte fallet: ”SVT har inte visat att fotografierna ur filmen är offentliggjorda i upphovsrättslagens mening, vilket är den grundläggande förutsättningen för att inskränkningen i 23 § ska kunna åberopas till stöd för ett förfogande. Inte heller kan SVT stödja sina publiceringar på inskränkningen i 25 §; fotografierna och upptagningen kan inte anses ha setts eller hörts under en dagshändelse, vilket den inskränkningen kräver.”

Högsta domstolen anser vidare att ”det allmänna informationsintresse som finns i ett fall som detta” kan ”inte utsläcka den rätt att få ersättning för SVT:s utnyttjande som KE har getts i upphovsrättslagen”.

Värt att notera är här att HD även uttalar att ”vedertagna principer om yttrande- och informationsfrihet/…/skulle kunna påverka tolkningen även av regler som rör relationen mellan enskilda”. Men detta endast ”i den mån aktuell lagstiftning ger utrymme för det.”

Något sådant utrymme har HD inte funnit i svensk upphovsrättslagstiftning och av uttalandet kan därför, mellan raderna, utläsas att en annan utgång i ett mål som detta förutsätter en ändrad lagstiftning.

Mot den bakgrunden fastställer HD Patent- och marknadsöverdomstolens dom. SVT ska då utge ersättning till Ekeroth.

Hela domen finns att läsa via HD:s sajt.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.