Departementspromemorian (Ds 2022:6) ”Straff för deltagande i en terroristorganisation” (Ju2022/01335)

Tidningsutgivarna (TU) har getts tillfälle att yttra sig över rubricerad departementspromemoria och får anföra följande.

Sammanfattning

TU tillstyrker förslaget om en undantagsbestämmelse i terroristbrottslagen, som innebär att gärningar som med hänsyn till omständigheterna är att anse som ”försvarliga” inte ska anses utgöra ett deltagande eller ett samröre med en terroristorganisation.

TU:s synpunkter

I promemorian föreslås en ny straffbestämmelse i terroristbrottslagen som kriminaliserar ”deltagande” i verksamheten i en terroristorganisation på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller understödja terroristorganisationen.

TU har tidigare framfört kritik mot den straffbestämmelse som kriminaliserar ”samröre” med en terroristorganisation på grund av dess otydlighet och risken för att den även kan omfatta journalister som i sin tjänsteutövning bevakar terroristorganisationer och då kan behöva närma sig en sådan organisation genom infiltration.

Mot den bakgrunden välkomnar TU att det nu föreslås en undantagsbestämmelse, ett försvarlighetsundantag, rörande såväl straffbestämmelsen för samröre som det nya deltagandebrottet enligt vilken det inte ska dömas till ansvar om gärningen ”med hänsyn till omständigheterna är försvarlig”.

TU noterar här till att börja med klargörandet av att ordinärt journalistiskt arbete som rapportering och dokumentation helt faller utanför bestämmelsens tillämpningsområde. Detsamma gäller konstaterandet av att om en journalist under ett uppdrag t ex endast uppehåller sig hos organisationen, talar med dess medlemmar eller rapporterar inifrån organisationen, så utgör inte heller det något deltagande.

Det kan dock finnas andra situationer som rent objektivt utgör ett deltagande och som därmed skulle kunna omfattas av straffbestämmelsen. Det kan t ex gälla en journalist som infiltrerar en terroristorganisation och då för att kunna genomföra sitt uppdrag kan behöva göra vissa stödjande gärningar av serviceliknande karaktär, som att laga mat eller utföra vissa transporter.

TU delar här bedömningen att det behövs en ”ventil” för sådana typer av journalistiska metoder och situationer där det helt enkelt saknas alternativ till vad som rent objektivt kan anses innebära ett stöd till en terroristorganisation.

Mot den bakgrunden tillstyrker TU förslaget om att i terroristbrottslagen införa ett försvarlighetsundantag gällande såväl deltagande- som samröresbrotten.

TU

Johan Taubert                                       Per Hultengård

VD                                                          Jurist

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.