TU (Tidningsutgivarna) har med kort remisstid getts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss.

Sammanfattning

TU har synpunkter på artiklarna 4 och 7 (se nedan), tillstyrker förslagen i artiklarna 5, 11-12 samt avstyrker förslagen i artiklarna 14-16.

Om förslagen

Vad gäller artikel 4 efterlyser TU en definition av ”illustration for teaching”. Vid ett införlivande av direktivet i svensk rätt förutsätter TU att Sverige begagnar sig av möjligheten att inskränkningen endast får användas i avsaknad av licenser på marknaden. TU anser även att regeringen bör arbeta för att det inte ska krävas att licenser finns lätt tillgängliga på marknaden utan att det ska räcka med att en organisation med möjlighet att utfärda sådana licenser ska finnas på marknaden.TU tillstyrker förslaget i artikel 5 om ”Preservation of cultural heritage”

Vad gäller artikel 7 anser TU att den föreslagna avtalslicensbestämmelsen är onödigt krånglig och att regeringen bör arbeta för att förenkla den med de nordiska avtalslicensbestämmelsernas konstruktion som förebild.

TU tillstyrker förslaget om en ”Press Publishers´Right i artiklarna 11-12. Detta är en viktig markering av att de investeringar tidnings-/medieföretag gör ska skyddas. TU noterar dock samtidigt att det återstår frågetecken kring hur denna närstående rättighet ska kunna implementeras.

TU avstyrker förslagen i artiklarna 14-16. Att särskilt reglera avtalsförhållandet mellan å ena sidan arbets-/uppdragsgivare och å andra sidan anställda/uppdragstagare är inte något som bör inordnas i upphovsrättslagstiftningen. Det finns redan i dag tydliga bestämmelser i 36 § avtalslagen (1915:218), som hanterar frågan om oskäliga avtalsvillkor. Att därutöver reglera frågan vore ett ingrepp i avtalsfriheten.

Stockholm den 21 oktober 2016

Jeanette Gustafsdotter                         Per Hultengård

VD, TU – Medier i Sverige                   Chefsjurist, TU – Medier i Sverige

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.