Högsta domstolen (HD) har meddelat en uppmärksammad dom om upphovsrättsintrång vid användande av skärmdumpar och s k tumnagelbilder.

I målet hade ett företag på sin hemsida publicerat skärmdumpar på vilka det fanns små, men urskiljbara, bilder som man inte hade publiceringsrätt till.
Vad som är av praktiskt intresse i domen gäller framför allt om bilderna var så små att de kunde anses utgöra en oväsentlig del av bilden. Sedan 1 juli år 2005 finns ett uttryckligt undantag i 20 a § i upphovsrättslagen som tillåter just användning av fotografier som förekommer i bakgrunden av eller annars ingår som en oväsentlig del av en bild. Ytterligare en förutsättning är att fotografierna varit utgivna eller överlåtna.
I det aktuella målet fann HD att bilderna inte var utgivna i upphovsrättslagens mening, men att de däremot fick anses överlåtna.
I fråga om det var en oväsentlig del av bilden för HD ett resonemang om vad som ska anses vara den ”bild” där fotografierna återgavs. HD kommer fram till att den ”bilden” inte är själva webbsidan eller det som finns på betraktarens skärmbild utan själva skärmdumpen.
Med den förutsättningen finner HD att fotografierna ”visserligen är små, men de utgör inte en oansenlig del av bilden (d v s skärmdumpen).” Och därmed var publiceringen av dessa s k tumnagelbilder ett upphovsrättsintrång. Företaget dömdes att betala 400 kronor per bild i skälig ersättning och 1.000 kronor i skadestånd.
För den som vill utesluta risken för att bli anklagad för upphovsrättsintrång gäller därför att vid användande av skärmdumpar i vilka fotografier ingår, antingen skaffa publiceringsrätten till fotografierna eller att se till att fotografierna dels är så små att de som de avbildar knappt är urskiljbart, dels att fotografiernas storlek i förhållande till skärmdumpens storlek är så liten att de proportionellt sett kan anses utgöra ”en oansenlig del av bilden” (skärmdumpen).
Målet kan sägas illustrera en diskrepans mellan juridik och praktik, d v s i detta fall att en vid digital hantering inte ovanligt förekommande handling visar sig vara rättsligt otillåten. Men det är en annan – och större – sak.
Ev. frågor kan ställas till Per Hultengård (0708-157529).

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.