TU menar bland annat att frågorna i första hand bör lösas på frivillig väg, inte på EU-nivå. Ta del av hela yttrandet nedan.

  • Det är angeläget att det råder såväl transparens i fråga om kollektiva förvaltningsorganisationers verksamhet, som att gränsöverskridande licenser förenklas. TU konstaterar dock att förslaget är alltför detaljerat varför det – i dess nuvarande utformning – bör omarbetas och förenklas.
  • Nuvarande licenssystem fungerar väl och har visat sig effektivt. Enligt TU:s mening riskerar förslagen om insyn och styrning att för rättighetsorganisationerna tvärtom bli alltför administrativt betungande och därmed icke kostnadseffektiva.
  • Genomförandetiden är förhållandevis kort – 12 månader – varför det vore önskvärt att, vid en eventuell implementering, tiden för genomförande förlängs.
  • TU förordar att frågor kring kollektiv rättighetsförvaltning – såväl inhemsk som gränsöverskridande sådan – i första hand löses på frivillig väg av näringslivet självt, inte på EU-nivå. TU vill i sammanhanget erinra om att det är massmedieföretaget som bestämmer hur dess upphovsrättsligt skyddade material skall förvaltas.

pdf Ladda ned hela yttrandet här.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.