TU menar bland annat att frågorna i första hand bör lösas på frivillig väg, inte på EU-nivå. Ta del av hela yttrandet nedan.

  • Det är angeläget att det råder såväl transparens i fråga om kollektiva förvaltningsorganisationers verksamhet, som att gränsöverskridande licenser förenklas. TU konstaterar dock att förslaget är alltför detaljerat varför det – i dess nuvarande utformning – bör omarbetas och förenklas.
  • Nuvarande licenssystem fungerar väl och har visat sig effektivt. Enligt TU:s mening riskerar förslagen om insyn och styrning att för rättighetsorganisationerna tvärtom bli alltför administrativt betungande och därmed icke kostnadseffektiva.
  • Genomförandetiden är förhållandevis kort – 12 månader – varför det vore önskvärt att, vid en eventuell implementering, tiden för genomförande förlängs.
  • TU förordar att frågor kring kollektiv rättighetsförvaltning – såväl inhemsk som gränsöverskridande sådan – i första hand löses på frivillig väg av näringslivet självt, inte på EU-nivå. TU vill i sammanhanget erinra om att det är massmedieföretaget som bestämmer hur dess upphovsrättsligt skyddade material skall förvaltas.

pdf Ladda ned hela yttrandet här.