TU har lämnat remissyttrande över den statliga upphovsrättsutredningen. TU avstyrker bl a förslagen om utvidgade s k avtalslicenser för bl a digital kopiering eftersom det kan komma att konkurrera med medieföretagens egna verksamheter.

Vi tillstyrker införandet av en särskild bestämmelse om upphovsrätt i anställningsförhållanden, men förordar att den utformas så att den ekonomiska upphovsrätten till vad som framställts i ett anställningsförhållande i sin helhet övergår till arbetsgivaren.

pdf Ladda ner yttrandet här.