Svensk reklammarknad omsatte nästan 33 miljarder kr 2015. Två tredjedelar av de pengar som investeras i mediereklam placeras i traditionella medieföretag, som producerar tidningar, tv och direktreklam. Tillväxten sker i första hand i de digitala kanalerna. Redan i dag så kommer ungefär 20 procent av nyhetsmediernas reklamintäkter från de digitala kanalerna. Resten kommer från den tryckta tidningen. De digitala kanalerna visar också upp en högre tillväxttakt än övriga mediekanaler.

Reklaminvesteringar i olika medier 2015

Mnkr %
Morgonpress, storstad 1 590 5
Morgonpress, landsort 2 734 8
Kvällspress 407 1
Dagspressbilagor 304 1
Morgonpressajter 783 2
Gratistidningar 2 169 7
Tidskrifter, inkl. bilagor 1 358 4
Tryckta kataloger 133 0
Direktreklam 3 473 11
TV 5 493 17
Radio 757 2
Bio 142 0
Internet, inkl. mobil 12 189 37
Utomhusreklam 1 248 4
Butiksmedier 129 0
 TOTALT 32 909 100

Not: Kvällspressens digitala annonsintäkter ingår i kategorin internet

Källa: IRM Årsrapport 2015

TU samlar tillsammans med Institutet för reklam- och mediestatistik, IRM, löpande in uppgifter om dagspressens och nyhetsmediernas annonsintäkter i både tryckta och digitala kanaler. Statistiken nedan bygger på inrapporteringar från ett 60-tal morgontidningssajter. Denna statistik ligger sedan bland annat till grund för delar av Myndigheten för press, radio och tv:s rapport Medieekonomi.

Dagspressens annonsintäkter fördelat på tryckt tidning och digitala kanaler 2011-2015 (mnkr)

  Landsortspress   Storstadspress   Kvällspress    
  Tryckt Digitalt Tryckt Digitalt Tryckt Digitalt Totalt
2015 2 734 377 1 590 406 407 963 6 477
2014 3 005 334 1 875 375 498 861 6 948
2013 3 243 243 2 115 311 622 701 7 235
2012 3 715 206 2 435 294 746 544 7 939
2011 4 205 187 2 838 283 803 470 8 786

Källa: Medieekonomi 2016, Myndigheten för press, radio och tv

Obs! Uppgifterna om kvällspressens digitala annonsintäkter bygger enligt Myndigheten för press, radio och tv på sammanvägningar av statistiken från TU och de berörda bolagens årsredovisningar. Myndigheten ser dessa siffror som estimat.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.