40 procent av världens alla internetanvändare läser sin nyhetstidning eller andra nyhetsmedier online. Och en av de tydliga trenderna inom medieindustrin är att just dessa användare i växande grad är med och finansierar journalistiken via olika former av betallösningar, enligt den aktuella rapporten World Press Trends 2016. Något mer än hälften, 53 procent, av de samlade annons- och läsarintäkterna kommer numer från användarna. Det kan till exempel handla om intäkter från prenumerationer och lösnummerförsäljning av den tryckta tidningen samt från digitala betallösningar.

Rapporten World Press Trends ges varje år ut av nyhetsmedieorganisationen Wan-Ifra. Den rapport som organisationen presenterade i slutet av 2016 behandlar år 2015, men med vissa trådar som leder framåt i tiden. Rapporten grundar sig på data från fler än 70 länder, vilka sammantagna står för ungefär 90 procent av dagspressens värde i världen. Men den stödjer sig också på uppgifter ur rapporter från revisionsbolaget PwC, mediebyrån Zenith och opinionsforskningsinstitutet Pew.

Användarintäkter viktigare för nyhetsmedier

Redan rapporten för 2014 visade att användar- eller läsarintäkterna spelar en allt viktigare roll för nyhetsmedier med basen i klassisk dagspress. Den aktuella rapporten, den om utvecklingen 2015, noterar att de globala användarintäkterna från de digitala kanalerna ökat med 30 procent jämfört med föregående år. Samtidigt ökade de digitala annonsintäkterna med 7 procent. På printsidan minskade annonsintäkterna samtidigt som läsarintäkterna ökade marginellt.

Vid sidan av de två dominerande intäktsbenen, annons- och läsarintäkter, växer andra ben sig allt starkare. På mogna mediemarknader, som de västeuropeiska, kan intäkter från e-handel, event med mera stå för någonstans mellan 7 och 20 procent av de totala intäkterna. På de flesta mogna marknader, i synnerhet regionala och lokala, är upplageintäkterna från den tryckta tidningen förhållandevis stabila. Men de är inte längre ensamma utan ingår i de allra flesta fall som en del av en större produktmix. Framgångsrika tryckta tidningar tenderar därtill att vara mindre och centrerade kring ett intresse, en grupp eller ett geografiskt område.

Annonsintäkterna från de digitala kanalerna utgjorde 2015, globalt sett, 6 procent av de totala intäkterna. Enligt PwC:s rapport Media & Entertainment Outlook 2016 har de digitala annonsintäkterna ökat med 51 procent under de senaste fem åren. Prognosen för de kommande fem åren lyder på en årlig tillväxt om mindre än 10 procent. En av de hämskor, som rapporten pekar ut, för högre tillväxttakt är utbredningen av annonsblockerare. Uppgifter från Page Fair pekar mot att fler än en av fem smartmobilanvändare blockerar annonser på den mobila webben. Huvuddelen av alla annonsblockerande webbläsare finns dock på de asiatiska marknaderna.

Många plattformar för nyhetskonsumenterna

Världens befolkning konsumerar allt mer redaktionellt innehåll – och det på ett växande antal plattformar och i flera olika kanaler. Sammantaget lägger konsumenterna ungefär 80 timmar per vecka på medier. På många mogna mediemarknader, som Australien, Japan, Frankrike, Kanada och Tyskland, använder fler än var tredje vuxen konsument sin mobil för att kolla av nyheter. Och det är en andel som växer snabbt. It-jätten Cisco spår att den mobila datatrafiken kommer att öka med 66 procent varje år fram till 2019. En av drivkrafterna i den här utvecklingen är konsumtionsökningen av rörliga bilder. I rapporten skriver Wan-Ifra att tillväxten öppnar nya intäktsmöjligheter för mediebolagen. Men samtidigt noterar rapportförfattarna att det hittills varit svårt för nyhetsmedierna att tjäna pengar på rörlig bild.

Huvuddelen av den tid konsumenterna lägger på sina smarta mobiler ägnas åt ett begränsat antal appar. Bland dessa få utvalda dominerar sociala giganter som Facebook, Instagram och Twitter. Men också mer underhållningsorienterade tjänster som Youtube och Apple Music. Det är en av förklaringarna till att två av fem internetanvändare i världen tar del av nyheter via sociala nätverk. Wan-Ifra drar, bland annat med den skisserade utvecklingen som grund, därför slutsatsen att det finns en ökad och signifikant efterfrågan på personaliserat nyhetsurval och skräddarsydda upplevelser. Den nya publiken förväntar sig att bli bemött som en engagerad medlem i en viss grupp, erhålla innehållsrika upplevelser, redaktionellt innehåll som löser publikens problem och det från en trovärdig källa.

Mobilt fortsätter växa

Flera studier från bland annat mätföretagen Comscore och Ipsos visar att läsningen av digitala nyhetstidningar och nyhetstjänster ökar över hela världen. Och i många av de mer utvecklade ekonomierna är andelen digitala konsumenter större än den som läser tidningen i tryckt form. Totalt sett över hela världen är det dock fler som läser en tryckt nyhetstidning än som tar del av nyheterna digitalt.

Enligt Zenith läser den genomsnittlige tidningskonsumenten sin tryckta tidning i 15 minuter per dag. De mest lojala läsarna finns i Västeuropa och i Latinamerika. I dessa delar av världen läses tidningen i mer 20 minuter per dag. Totalt sett ökade printupplagan under 2015. Men det var på andra marknader de i Europa, där den tryckta upplagan minskade med knappt 5 procent, eller i USA.

Som tidigare nämnts fortsätter andelen som tar del av nyheterna online att växa. Likaså gör läsarintäkterna från de digitala kanalerna. Enligt en enkätstudie från medieinstitutet Reuters vid Oxfords universitet, som Wan-Ifra citerar, betalar 13 procent av internetanvändarna i dag för digitalt nyhetsmaterial. Det handlar då både om engångsbetalningar och prenumerationer. Störst andel betalande konsumenter finns i Norge, Polen och Sverige. 27 procent av norrmännen uppger att de betalar för nyhetsmaterial online, medan 20 procent av polackerna och svenskarna uppger detsamma. I Danmark och Finland säger 15 procent att de betalar för nyheter online. Lite förenklat kan man säga att betalningsviljan är större i små språkområden än i stora. Samt att länderna i norra i Europa, där tidningsläsningen av tradition varit stark, har en större andel av befolkningen som säger sig betala även för digitala kanaler.

Global annonstillväxt

Zeniths prognos för den globala annonsmarknaden är en tillväxt med knappt 5 procent under 2016. Det är en uppgång som bland annat drivits på av amerikanska presidentvalet, fotbolls-EM och sommar-OS. I prognosen för nästa år fortsätter internet, inklusive pressens digitala annonsintäkter, att växa mycket starkt. Även tv och utomhusannonsering visar på positiv tillväxt, men inte alls lika stark som internet. Den tryckta dagspressen ser enligt prognosen ut att fortsätta att tappa marknadsandelar. Under 2015 minskade dagspressens annonsintäkter i print med 6 procent i Europa och med 7 procent i Nordamerika. De senaste fem åren har inneburit annonstapp för den tryckta dagspressen på nästan 28 procent på den nordamerikanska marknaden och nästan 27 procent på den europeiska.

Hela rapporten finns för nedladdning på Wan-Ifrans webbplats.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.