Det är fler svenskar som läser tidningen på internet än vad det är som använder Facebook. Enligt årets upplaga av IIS – Internetstiftelsen i Sveriges rapport Svenskarna och internet läser 81 procent av befolkningen tidningen på nätet. Det är en större andel än den för de som använder Facebook. Där stannar användarandelen vid 71 procent.

Årets upplaga av Svenskarna och internet visar att användningen av digitala medier fortsätter att öka. Men det betyder inte att de etablerade medieformerna försvunnit från marknaden. Långt därifrån. Även 2016 dominerar de traditionella formerna av tv, radio och tryckt dagspress. Det är först när undersökningen studerar internet som allmänt informationsmedium som det går upp i topp. Svenskarnas främsta källa till riks- och utrikesnyheter är tv, medan morgontidningen är den främsta kanalen för lokala nyheter. Och tiden vi avsätter till de etablerade medierna är fortsatt större än för de digitala versionerna.

I år lägger svenskar över 15 år i genomsnitt 2,4 timmar i veckan på den tryckta tidningen och 1,7 timmar på deras webbversioner. Det betyder att de ligger kvar på ungefär samma tidsnivåer som tidigare. Och det samtidigt som både lyssnandet på radio och tv via webben ökat. Åldersmässigt finns en skillnad då de under 56 år lägger mer tid på digitala nyheter än tryckta under en vecka. Det medan de som är 56 år eller äldre lägger mer tid på den tryckta tidningen än den digitala.

Användningstid för tryckt och digital tidning (timmar/vecka), ålder över 16 år

 

Tryckt tidning

Digital tidning

 

Internet viktigaste informationskällan

Internet är numer svenskarnas viktigaste informationskälla. När de svarande ombads gradera de olika medieslagen efter betydelse som allmän informationskälla placerades internet främst. Därefter följde i fallande viktighetsordning tv, dagspress och radio. Den stora förklaringsfaktorn för hur medieanvändarna viktar kanalerna är ålder.

För personer mellan 16 och 45 år är internet den klart viktigaste informationskällan. För de mellan 46 och 55 år är tv och internet ungefär lika viktiga, medan dagspressen är viktigast för dem som är 56 år eller äldre. Bland de allra yngsta i studien, 16 till 25-åringarna, är även Facebook en viktig informationskälla. Så ser det inte ut för de äldsta. Däremot värderar både de yngsta och de över 65 år dagspress högre än radio. För övriga åldersgrupper ligger pressen och radion på samma relevansnivå.

Som nämndes tidigare är lokaltidningen en central källa till de nyheter som finns i användarnas närhet. Svenskarna och internets enkätsvar visar att dagstidningen är den viktigaste källan till lokala nyheter totalt sett. Bryts den siffran ner för de som är under 46 år visar det sig att internet är den viktigaste källan i den gruppen, följt av dagstidningen. För de över 45 år är i stället dagstidningen den viktigaste lokala nyhetskällan. Och bland de som är 56 år eller äldre är vid sidan av tidningen även tv och radio viktiga lokala medier. För 16 till 25-åringarna är Facebook också en viktig källa till lokala nyheter från platsen där man bor.

När det gäller riks- och utrikesnyheter kan ett liknade mönster tecknas. Bland de under 46 år är nätet viktigaste informationskällan. Medan de som är 46 år eller äldre föredrar de traditionella medierna tv, dagspress och radio. Generellt sett viktas Facebook lågt när det handlar om den här typen av information.

Dagspress viktig i nyhetskonsumtionen

Åtta av tio kollar åtminstone någon gång ibland av nyheterna via en nättidning. Och 43 procent av svenskarna gör det dagligen. Den dagliga användningen av nättidningar har ökat varje år sedan 2013. Då låg andelen dagliga användare på 29 procent. I dag är andelen 43 procent.

Så många läser tidningen/nyheterna på nätet (12+ år)

 

  • Nättidning någon gång 81% 81%
  • Nättidning dagligen 43% 43%

 

Rapporten visar att det framför allt är i åldrarna 26 till 55 år som läsandet ökat. Mer än varannan person i dessa åldrar läser varje dag en digital version av en dagstidning. Andelen sjunker sedan bland de äldre där många har en tryckt morgontidning och bland de yngre som värderat dagstidningen lägre som informationskälla.

Bland de dagliga nättidningsläsarna är det störst andel, 63 procent, som läser nyheterna via mobilen. Därefter kommer surfplattan med 59 procent. För de som läser tidningen digitalt någon gång då och då ser det annorlunda ut. I den gruppen är datorn den enhet man helst väljer. Hela 79 procent av någon-gång-läsarna föredrar datorn. Mobilen är näst vanligast i den gruppen med 71 procent.

I dag har hela 81 procent av befolkningen tillgång till en smart mobil och 65 procent till en surfplatta.

3 % prenumererar på en enbart digital tidning

Tre av fyra svenskar läser någon gång en papperstidning eller tidning på internet. De allra flesta som prenumererar på en dagstidning abonnerar på en tryckt tidning. Då får de oftast även tillgång till den digitala versionen. En tämligen liten andel, 3 procent, betalar för en prenumeration exklusivt på tidningens digitala version.

Om undersökningen

Fältperiod: februari-april 2016

Antal intervjuer: 3 202 (antal vuxna: 2 848, 16-99 år; antal ungdomar: 351, 11-15 år)

Urval: slumpmässigt urval till panel (52 procent män och 48 procent kvinnor, 65 procent bor i stad och 35 procent i landsbygd)

Insamlingsmetod: 75 procent telefonintervjuer, 25 procent webbenkät

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.