Personer som tar emot nyhetspushar är ofta mer intresserade av nyheter och läser nyheter oftare än andra. Och sju av tio mottagare av nyhetspushar tycker att pusharna är användbara. Det är ett par av slutsatserna i journalistikinstitutet Reuters rapport ”News Alerts and the Battle for the Lockscreen”. Rapporten visar dessutom att etermedier skickar ut fler pushar än andra medier och att intresset är störst bland mottagarna för breaking news, utrikesnyheter och lokala nyheter.

Journalistikinstitutet Reuters vid Oxfords universitet presenterade nyligen en rapport om hur medier och konsumenter använder och upplever nyhetspushar och mobilens hemskärm. Rapporten bygger på totalt 7 577 webbintervjuer med vuxna personer i Taiwan, Tyskland, Storbritannien och USA. Dessutom har man genomfört ett mindre antal djupintervjuer. De intervjuade är representativa för smartmobilanvändarna i respektive länder och inte för internetanvändarna i sin helhet. Dessutom har man samtalat med tidningar som Guardian, Daily Telegraph och Financial Times.

Notiser ökar

Rapporten visar att medier i allt större omfattning använder sig av pushnotiser och appar för att nå läsarna och användarna. I dag tar en tredjedel av de amerikanska smartmobilanvändarna emot nyhetspushar. I Storbritannien är det en dryg fjärdedel som gör samma sak och en knapp fjärdedel i Tyskland. Av de som tar emot notiserna tycker 72 procent att de är användbara.

De unga, 18-24 år, smartmobilägarna tar emot fler notiser per dag än de äldre. Det är också de unga som i störst utsträckning justerar sina inställningar av hur många de tar emot om dagen och från vem.

Den visar också att pushmottagarna i hög grad tar emot notiser från de traditionella etermedierna, som BBC, CNN och Fox. I Storbritannien så tar till exempel uppemot två tredjedelar av pushmottagarna emot pushar från BBC News. Guardian är den mest populära tidningen och deras användarandel ligger på 10 procent. Mönstret är detsamma i USA där etermedierna har en vidare användarbas än en traditionella dagspressen. Fox News, CNN och lokala tv-kanaler har användargrupper om ca 20-25 procent av pushmottagarna. New York Times når 13 procent. Förhållandena ser lite annorlunda ut i Tyskland. I och för sig är N-tv störst. Men därefter kommer de traditionella nyhetsmagasinen som Spiegel Online och Focus Online.

Nyheter i topp

Breaking news och utrikesnyheter är den typ av nyheterspushar som mobilanvändare värderar allra högst. 66 procent av de som tar emot nyhetspushar säger att de värderar eller uppskattar breaking news-notiser i mobilen. Och 40 procent uppger att de värderar pushar med utrikesnyheter. Andra uppskattade nyhetsområden är lokalnyheter, politik och sport. Minst säger man sig uppskatta underhållnings- och livsstilspushar. Generellt sett uppger något mindre än hälften, 44 procent, av mottagarna att de klickar vidare för mer information.

I de intervjuer Reuters genomförde menade informanterna att det var viktigt att språket i notiserna var faktabaserat, lyfte fram tydliga och korrekta sammanfattningar av nyheterna. Så kallat klickfiske sågs som något negativt. De testade också vilket tonläge som fungerade bäst. Resultatet visade att en neutral föredrogs även om det fanns större utrymme för kreativitet när pusharna innehöll mer underhållande nyheter eller livsstilsmaterial.

Den huvudsakliga anledningen till att användarna, 59 procent, valde att ta emot pushar var att de önskade hålla sig uppdaterade i ämnen som intresserade dem. Hälften av användarna uppgav oro för säkerheten som en anledning, medan ungefär två av fem valde att använda pushar för att få vara den första som visste något om en viktig nyhet. Något mindre än en tredjedel tar emot notiser och pushar av sociala skäl, man vill ha något att tala om med sina vänner och bekanta. En annan tämligen ofta förekommande anledning, 28 procent, var en önskan om att vara informerad i saker som är relaterade till användarens yrke.

Forskarnas fem tips

Reuters avslutar rapporten med att ge fem rekommendationer gällande pushar och mobiler.

Konvertera dina app-användare – Chanserna för att de som i dag har laddat ner en nyhetsapp är intresserade av nyheter och lojala till din titel är goda. Det, menar Reuters, öppnar möjligheter att via pushar få dessa att interagera med appen mer frekvent.

Personalisering är nyckeln – En av rapportens slutsatser är att data kan ligga till grund för en hög relevans i vilka pushnotiser användarna ska få. Det kan i sin tur leda till ökad användning av pushar och appar.

Tänk ut en tydlig strategi för hemskärmen – Arbeta för att skapa stabila appvanor hos användarna. Rapporten pekar på flera olika vägar till hemskärmen, t ex via tredjepartsappar och sökmotorer.

Utnyttja fördelen med nya format – Enligt rapporten söker användarna oftast något som är mer än en rubrik men mindre än en artikel. Det lämnar stort utrymme för utveckling och nya former, menar forskarna vid Reuters.

Testa med ton och stil – Även om de flesta enligt studien värdesätter en neutral ton finns det tecken på att t ex sportnotiser och liknande kan öppna för en annan tonalitet.

Du hittar hela Reutersrapporten på deras sajt.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.