Sverige är en av världens mest upp- och sammankopplade marknader. Det visar årets upplaga av rapporten Connected Life från Kantar Sifo. Rapporten visar i korthet att ju mer upp- och sammankopplade konsumenterna är desto svårare är det för bolagen att visa upp ett sammanhållet och enhetligt yttre. Den visar också att den svenska marknaden till skillnad från andra jämförbara marknader är mobilcentrerad. Den finska är till exempel mer traditionellt pc-centrerad. En annan utmärkande poäng rapporten stryker under är att offline-mediernas fortsatta styrka.

Alla är online – nästan

Rapporten konstaterar att hela 94 procent av Sveriges befolkning, 16-65 år, är online i en eller annan form minst en gång i veckan. De enda länderna som i undersökningen gör Sverige rangen stridig är Nederländerna och Norge. Allra mest tid online lägger de mellan 16 och 24 år. De är spenderar i genomsnitt 5,6 timmar per dag på nätet i en eller annan form. Minst tid lägger de över 65 år. I rapporten pekar man särskilt på en korrelation mellan upplevt glapp i hur kundbemötandet ser ut på olika plattformar och mängden tid på nätet. Grovt uttryckt kan man säga att ju mer tid konsumenten är uppkopplad, desto större är sannolikheten att denna upplever att bemötandet ibland skevar mellan plattformarna.

Trenden med att svenskarna blir alltmer fokuserade på mobila enheter betyder att man kopplar upp sig mot nätet via fler apparater. I genomsnitt kopplar de svenska konsumenterna upp sig med 3,2 enheter. Men det betyder också att huvuddelen, 58 procent, av den tid vi är online sker med en mobil enhet. Den mobila trenden gäller i stort alla ålderskategorier. andelen onlinetid som kommer från en mobil enhet är ungefär lika stor i alla åldersgrupper.

Mest tv-tittande offline

Bland internetanvändarna, alltså inte bland alla svenskar, så tar 37 procent del av tryckta medier en vanlig dag. Och det i cirka 36 minuter eller 0,6 timmar, enligt rapporten Connected Life 2017. Det kan jämföras med den tid som internetanvändarna lägger på digitala medier. En vanlig dag läser dessa artiklar på nätet i 42 min eller 0,7 timmar. Två av tre internetanvändare läser artiklar online en vanlig dag.

Vad gäller de klassiska etermedierna så lyssnar 45 procent av internetanvändarna dagligen på radio på traditionellt vis medan 35 procent lyssnar via digitala kanaler. Därmed har radion minst andel dagliga online-konsumenter bland internetanvändarna. Men den dryga tredjedel av internetanvändarna som lyssnar online gör det under lägre tid än de som lyssnar offline, dvs. via de traditionella kanalerna. Internanvändarna lyssnar i 1,9 timmar på radio i traditionella kanaler och i 1,6 timmar i digitala.

Tv har å sin sida den största andelen offline-konsumenter bland internetanvändare. Bland dessa tar nästan två av tre, 62 procent, dagligen del av innehållet offline. Det är också via den plattformen som internetanvändarna lägger ner mest tid på sitt tittande. I 2,3 timmar tittar internetanvändarna på traditionell tablå-tv en vanlig dag. 55 procent av internetanvändarna ser på tv online – och då i 1,9 timmar.

Snapchat dunderstort i Norge

Hela 44 procent av internetanvändarna i Norge använder Snapchat en vanlig vecka. Inget annat land är i närheten av samma nyttjandegrad. Globalt ligger andelen användare på 10 procent. Även Sverige och Danmark ligger över världs- och Västeuropasnittet. I Sverige är andelen veckoanvändare 20 procent och i Danmark 26 procent. Finland, som är noterbart mer pc-centrerat än övriga nordiska länder, har en andel på 7 procent.

Facebook är föga förvånande Sveriges största sociala medium. 72 procent av internetanvändarna är inne på Facebook en vanlig vecka. Under samma tidsperiod använder 52 procent Youtube, 41 procent Instagram, 15 procent Twitter och 12 procent Whatsup.

Connected Life visar alltså att stora delar av internetanvändarna finns på och nyttjar de sociala medierna. Rapporten visar samtidigt att de svenska användarna är uttalat skeptiska till att följa varumärken och ta del av olika former av innehållsmarknadsföring i sociala kanaler. Bara 12 procent uppger i enkäten att de uppskattar att läsa eller titta på innehåll från varumärken i sociala medier. Det han jämföras med andra länder, t ex USA, Storbritannien, Tyskland och Norge där motsvarande andel är påtagligt högre. Finland och Danmark uppvisar dock liknande, men något positivare, inställning till den här typen av innehåll som Sverige. 12 procent uppskattar alltså innehållsmarknadsföring i sociala kanaler i Sverige. Medan 46 procent av de svenska internetanvändarna uppger att de konstant känner sig följda av varumärken online.

Annonsblockerare hos var tredje nätanvändare

31 procent av Sveriges internetanvändare har installerat annonsblockerare i sina sökmotorer, enligt Connected Life. Det är en större andel än de 24 procent som samma koncerns Orvesto Konsument-rapport visar. Anledningen till de olika andelarna är att Orvesto har hela befolkningen i sin bas, medan Connected Life enbart har internetanvändarna.

De 31 procenten innebär att annonsblockerare är vanligare hos de svenska konsumenterna än hos de nordiska grannarna. 25 procent av de finländska internetanvändarna har annonsblockerare, 26 procent av danskarna och 27 procent av norrmännen. Det innebär också att de nordiska länderna ligger över genomsnittet globalt som stannar redan på 18 procent.

Studeras Orvesto-basen för nerbrytning i åldersgrupper så visar den att annonsblockerare är mest förekommande hos de mellan 16 och 24 år samt därefter hos de mellan 25 och 34 år. I dessa grupper är andelarna 48 respektive 40 procent. Den högra graden av annonsblockerare betyder att den potentiella räckvidden för annonser på en nyhetssajt minskar.

Du hittar mer information om undersökningen via Kantar Sifos sajt.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.