Relationen allt viktigare för affären

Coronakrisen kommer sannolikt att driva på den digitala medieutvecklingen ännu mer, spår forskarna bakom medieinstitutet Reuters årliga Digital News Report. Inte minst för att många av dem som under krisen vant sig vid digitala nyhetskällor sannolikt kommer att fortsätta att använda dessa. Årets rapport, som behandlar 40 länder på sex kontinenter, stryker därför under betydelsen av en stark relation till online-publiken för att säkra den långsiktiga affären och journalistiken. Det inbegriper en fortsatt satsning på nyhetsbrev och poddar i syfte att stärka både engagemanget och vanan. Vidare noteras att betalningsviljan ökat i världen. Som skäl till ökningen pekar rapporten på att många mediehus i dag har affärsstrategier som bygger på betallösningar och premiummaterial. Ett annat skäl är publikens växande önskan om att stödja journalistiken och en förändrad syn på värdet av granskande journalistik. Dessa skäl är särskilt uttalade i USA. Norge ligger kvar i topp som det land där störst andel av befolkningen betalar för digitala nyheter – 42 procent (+8). För svensk del ligger andelen kvar på samma nivå som i fjol, 27 procent. Mer om rapportens viktigaste slutsater finns både i podd-form.

Hjälper eller stjälper Spotify nyhetsbranschen?

Viljan att betala för nyheter online kan delvis förstås av publikens mer generella vanor av att köpa olika former av digitalt medieinnehåll. Den slutsatsen drar forskarna Ramus Kleis Nielsen och Richard Fletcher i en aktuell studie som publiceras i International Journal of Communication. I artikeln skriver forskarna att de funnit ett positivt och korrelerande samband mellan vanan av att betala för olika typer av onlinemedier och viljan att betala för nyheter online. Därför menar forskarna att det med dagens kunskap som grund inte går att leda antagandet om att personer som betalar för andra former av digitala medier gör det på bekostnad av nyheter i bevis. De säger sig alltså inte se tecken på ett nollsummespel mellan att betala för andra digitala medier och att betala för digitala nyheter.

Nyhetsmedier ger starkast effekt

Annonsering i nyhetsmedier driver både konvertering och stärker varumärket i avgjort högre utsträckning än annonsering i många andra sammanhang. Det visar en nyligen publicerad studie från Mediekompaniet och Group M. Enligt studien ger displayannonsering i nyhetsmedier ett konverteringslyft med 33 procent och ett varumärkeslyft på 60 procent jämfört med annonsering i andra miljöer som bloggar och livsstilssajter. I studien har man granskat programmatisk annonsering inom kategorier som detaljhandel, bil, försäkring och kryssning på både nationella och lokala nyhetssajter.

Så påverkar AI medieaffären

Effektivare och mer automatiserad medieproduktion. Det kommer utvecklingen av konstgjord intelligens eller AI att leda till inom journalistiken, säger AI-experten Daniel Gillblad, AI Innovation of Sweden, i den färska rapporten ”Digitalisering, data och AI förändrar journalistiken och medieaffären” från Lindholmen Science Park. Gillblads viktigaste tips för framgångsrik AI-användning är att först fundera över hur affären ser ut – med dess processer och möjligheter till automatisering. Då ökar chanserna för att hitta de verksamhetsområden där tekniken ger bäst effekt. Även Sören Karlsson, United Robots, poängterar de möjligheter som AI öppnar för automatisering av olika typer av arbetsuppgifter, exempelvis omvärldsbevakning. Rapporten innehåller även en kort forskningsgenomgång av Jenny Wiik samt en lista över centrala frågor att ställa om AI och automatisering – till exempel hur väl effekterna stämmer överens med den publicistiska idén och redaktionella policyn. I sammanhanget är det också intressant att nämna att MIT Technology Review Insights publicerat ”The global AI agenda: Promise, reality, and a future of data sharing”.

Nyheter i korthet

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.