Kreditförsäkring

TU erbjuder medlemsföretagen att ansluta sig till en kreditförsäkring hos Atradius. Försäkringens syfte är att skydda medlemsföretagens fordringar hos förmedlingsföretagen.

Kreditförsäkring

Kreditförsäkringens syfte är att skydda medlemsföretagens fodringar hos förmedlingsföretagen. TU erbjuder medlemsföretagen att ansluta sig till en kreditförsäkring hos Atradius. Atradius är ett av Europas ledande kreditförsäkringsbolag. Bedömningen från vår försäkringsmäklare, UIB Nordic, är att Atradius erbjuder ett mycket bra försäkringsskydd till ett bra pris.

Inom ramen för branschförsäkringen ges samtliga medlemsföretag möjligheten att teckna en kreditförsäkring för fodringar gentemot förmedlingsföretagen. Flertalet av medlemsföretagen har en förmedlad volym, som normalt utesluter en enskild försäkring. Med denna modell erbjuds både stora och små företag ett försäkringsskydd till goda villkor.

Villkoren i försäkringen är framtagna att gälla för en branschförsäkring med rimligt stor volym. Om det skulle visa sig att anslutningsgraden från tidningsföretagen blir så låg att det inte motsvarar förutsättningarna för en branschförsäkring, kan det bli aktuellt att diskutera andra former och villkor av försäkringen.

Nedan ges en sammanfattning av huvudpunkterna i försäkringen.

Försäkringens omfattning

Försäkringstagare är TU tillsammans med de medlemsföretag som specificerats i särskild förteckning, dvs de medlemsföretag som har valt att ansluta sig till denna försäkring.

Försäkringen omfattar ovan nämnda medlemsföretags kundfodringar på de i avtalet inkluderade förmedlingsföretagen.

Ansökan kan göras löpande om att inkludera nytillkomna förmedlingsföretag i försäkringsavtalet.

Försäkringen täcker konstaterade förluster i form av utebliven betalning från försäkrad kund. Förutsättningarna är bl a att fordran inte är föremål för tvist. Moms omfattas inte.

Atradius har fastställt limiter för de nuvarande godkända förmedlarna. Limiterna är baserade på förmedlarnas rapportering om beordrad omsättning till medlemsföretagen för perioden 1 januari 2020 – 31 december 2020. Gällande limiter är satta så att beordringen under någon månad inte ska komma att överstiga den fastställda limiten.

Försäkringsgivaren kan under vissa omständigheter sänka en kreditlimit och ändra villkoren i övrigt för tidigare godkänd kund. Ändringarna gäller då för fordringar uppkomna efter det att försäkringstagaren fått meddelande om ändringarna.

Försäkrade mediebyråer 2021 >>

Försäkringsersättning

Ersättning utbetalas efter självriskavdrag med 5%.

Premie

Premien uppgår till 0,155% av de försäkrade förmedlingsföretagens årsbeordring till deltagande tidningsföretag (förmedlad omsättning).

Premien debiteras á conto halvårsvis. Premien justeras i efterskott efter rapporter från tidningsföretagen om förmedlad beordring. Premien vidaredebiteras tidningsföretagen i relation till rapporterad beordring.

I de fall skadeprocenten under ett försäkringsår understiger 25% av inbetald årspremie utbetalas en bonus på 15%. Bonusen förutsätter att försäkringsavtalet förlängs.

Giltighetstid

Försäkringen gäller 1 januari – 31 december 2021. Försäkringen kan sägas upp med en uppsägningstid om 60 dagar före utgången av det innevarande försäkringsavtalets giltighetstid. I annat fall förnyas försäkringen automatiskt.

Åtagande från försäkrade företag

Tidningsföretagen åtar sig att kräva kunderna vid obetalda fordringar och rapportera obetalda fordringar äldre än 45 dagar till Atradius.

Senast tio kalenderdagar efter en obetald fordrans förfallodatum ska kunden krävas skriftligen eller per telefon. Krav 2 meddelas på samma sätt efter senast 20 dagar. Senast 30 kalenderdagar efter förfallodatumet tillställs kunden en rekommenderad skrivelse med krav på betalning inom 7 dagar. Om fordran då inte regleras, överlämnas ärendet till inkasso.

Senast i anslutning till krav 2 meddelas Atradius. Efter att betalningsfristen enligt krav 3 löpt ut översändes all dokumentation till Atradius.

Avtalet innehåller regler om längsta kredittid. Huvudregel är max 60 dagar. Tidningsföretagen åtar sig att rapportera förmedlad beordring per förmedlingsföretag, som underlag för premiedebitering och justering av limiter. Rapportering sker kvartalsvis.

Anmälan

Anmälan av företag att ingå som medförsäkrad i kreditförsäkringen görs på blankett som erhålls av Jeanette Ciucci, administrativ chef på TU, jeanette.ciucci@tu.se, 08-692 46 00.

Medförsäkrat företag skall avse den juridiska enhet som är utställare av faktura gentemot förmedlingsföretagen- Annonsförsäljning, som sker genom försäljningsbolag i egen juridisk person och som faktureras av detta bolag, skall försäkras av försäljningsbolaget. Eventuella försäljningsbolag som inte är medlemmar i TU, skall kunna inkluderas i försäkringen.

Frågor

Vid frågor om försäkringen, kontakta Jeanette Ciucci, administrativ chef på TU, jeanette.ciucci@tu.se, 08-692 46 00, alternativt vår försäkringsmäklare Filip Törnqvist, tel 070-100 77 65 eller e-post filip.tornqvist@uib.se

Medlemsnytta

Johan Taubert, vd
076-545 24 05
johan.taubert@tu.se

Pin It on Pinterest