Regeringens egen utredning (Ds 2021:35) av hur medier och allmänheten med stöd av offentlighetsprincipen kunnat granska myndigheternas hantering av covid-19-pandemin, konstaterar att det förekommit såväl direkta som indirekta inskränkningar. Branschorganisationen TU – Medier i Sverige anser att utredningen kunde ha varit skarpare i sin kritik.

”Utredningen som gjorts på uppdrag av justitieminister Morgan Johansson är en bra genomgång som visar att det förekommit flera inskränkningar i offentlighetsprincipen och meddelarfriheten som påverkat möjligheten till insyn”, säger TU:s vd Johan Taubert.

Flera av TU:s medlemmar har vittnat om problem och överdrivet hemlighetsmakeri när myndigheter tillämpat olika sekretessparagrafer. Mediernas strävan efter att kunna berätta och informera har därmed inte tillgodosetts. Mot den bakgrunden anser TU att utredningen kunde ha varit skarpare i sin kritik.

”Det viktiga är egentligen inte att peka ut syndabockar utan att tydliggöra vad som inte fungerat och hur det kan undvikas i framtiden”, säger Johan Taubert. ”Utredningen ger viktiga lärdomar och slutsatser att dra, för såväl myndigheter som ansvariga politiker, för att de ska kunna leva upp till sina skyldigheter och garantera insyn, i enlighet med offentlighetsprincipen.”

TU utgår från att de berörda noga tar till sig innehållet i denna promemoria och omsätter dess rekommendationer i praktiken. En viktig utgångspunkt är då att offentlighetsprincipen utgör grundvalen för ett fritt och öppet samhälle och att detta måste vara en självklar inställning från myndigheternas sida.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.