Förra året minskade morgonpressens konsumentintäkter från webben, appar och tryckta tidningar med 2 procent, jämfört med 2020. Det visar ny statistik från branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU).

Trots en tillväxt på 13 procent för de digitala läsarintäkterna, sjönk morgontidningarnas totala intäkter från hushållen med 2 procent till knappa 5,9 miljarder kronor 2021.

”Vi ser med oro på att läsarintäkterna som helhet sjunker. De blir allt viktigare när annonsörerna gradvis flyttar sina medieinvesteringar från traditionella medier till olika digitala alternativ. Samtidigt pressas printaffären av varannandagsutdelningen. Hittills har den främst berört områden där storstadstidningar ges ut, men nu införs den i resten av landet”, säger Johan Taubert, vd Tidningsutgivarna.

De samlade läsarintäkternas minskning härrörde till stor del från den fortsatta kräftgången som merparten av de tryckta tidningarna upplevde 2021. Konsumenternas utgifter för morgontidningar i tryckt form sjönk med 5 procent under 2021, jämfört med året dessförinnan. Tack vare att de digitala annonsintäkterna steg, men även en tillväxt av intäkter från digitala prenumerationer, landade morgonpressens samlade intäkter under 2021 på samma nivå som föregående år. Det faktum att de totala annons- och läsarintäkterna var oförändrade under 2021 jämfört med 2020 bör ses mot bakgrund av att 2020 innebar kraftigt sänkta annonsintäkter för morgontidningarna.

”Morgonpressens digitala affär utvecklas positivt, både på läsar- och annonssidan. Det, i kombination med svenskarnas nyhetstörst, skapar goda förutsättningar för morgonpressen att fortsätta innovations- och utvecklingsarbetet i strävan efter att stärka intäkterna från befintliga och nya produkter”, säger Johan Taubert.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.