TU har tillsammans med Sveriges Radio låtit undersökningsföretaget Ipsos genomföra en undersökning bland medarbetare med avseende på hot, trakasserier och våld.

Undersökningen visar att 20 procent av medarbetarna blivit hotade och 27 procent blivit trakasserade någon gång under de senaste tolv månaderna. Totalt har 33 procent blivit antingen hotade eller trakasserade det senaste året.

Anställda vid Sveriges Radio blir hotade och trakasserade i mindre utsträckning än medarbetare på tidningar. Det finns ingen större skillnad mellan hur ofta manliga och kvinnliga medarbetare hotas. Däremot finns det stor variation när det gäller vilka typer av hot och trakasserier som riktas mot män och kvinnor samt vilka effekter hoten får.

Män står för en stor majoritet av alla hot som riktas mot medarbetare. Enskilda privatpersoner uppges stå för de flesta av hoten, grupper med högerextremistisk koppling anges som näst vanligt.

Ungefär 30 procent av de som uppger att de blir hotade eller trakasserade svarar att det sker minst en gång varje vecka. De flesta hoten eller trakasserierna skickas via mejl eller sociala medier. Telefonpåringningar är det tredje vanligaste tillvägagångssättet.

Det huvudsakliga motivet bakom de flesta hoten eller trakasserierna är det publicistiska arbetet, som publicerade artiklar eller annan bevakning. Hot leder i större utsträckning än trakasserier till personlig oro och rädsla. Men det vanligaste svaret är att hot eller trakasserier inte får någon större effekt. De som blivit hotade och trakasserade uppger att trakasserierna och hoten mot journalister och andra verksamma inom mediebranschen ökat de senaste två åren.

Metod

På uppdrag av TU och Sveriges Radio genomförde undersökningsföretaget Ipsos under april-maj 2016 förekomsten av hot, trakasserier och våld bland medarbetare inom Sveriges Radio och TU:s medlemsföretag.

Undersökningen genomfördes via en webbenkät där ett urval medarbetare togs fram av TU och Sveriges Radio. TU tillhandahöll ett slumpmässigt urval med e-postadresser till 500 medarbetare. Ipsos skickade en personlig inbjudan, med länk till enkäten via e-post till samtliga i urvalet. Sveriges Radio distribuerade en identisk länk till samtliga medarbetare via e-postutskick från redaktionscheferna.

Totalt besvarade 619 medarbetare på enkäten. För dagspressens del var svarsfrekvensen på 38,6 procent.

Undersökningen i pdf: hot_presentation_2016

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.