Branschorganisationen TU – Medier i Sverige välkomnar regeringens förslag om att avskaffa reklamskatten. I propositionen föreslår regeringen att den återstående reklamskatten för annonser i dagstidningar slopas från och med den 1 januari 2018.

– Det skulle ha gjorts för många år sedan, säger TU:s vd Jeanette Gustafsdotter. Redan 2002 slog riksdagen fast att reklamskatten borde avskaffas och gav regeringen i uppdrag att inleda ett avvecklingsarbete. Det tog 16 år.

Regeringen skriver i propositionen att den slopade reklamskatten förbättrar förutsättningarna för kvalitativ journalistik och journalistisk granskning.

– Den ekonomiska effekten av att ta bort den konkurrenssnedvridande reklamskatten är i dag begränsad. Men beslutet är välkommet som en markering av dagspressens betydelse, säger Jeanette Gustafsdotter.

I propositionen signalerar regeringen också att den avser att sänka digitalmomsen till 6 procent så snart det är möjligt.

– Det är positivt att regeringen gör klart att den vill införa en teknikneutral moms, vilket skulle stärka förutsättningarna för kvalitativ journalistik i hela landet. Nu förväntar vi oss att regeringen tar sig an de stora ekonomisk-mediepolitiska frågorna som att driva på för ett beslut om digitalmomsen inom EU, ett stabilt och förutsägbart framtida mediestöd och beskattningen av globala nätföretag, säger Jeanette Gustafsdotter.

Regeringen skriver också att den avser att lämna en proposition till riksdagen under 2018 med ett förslag till nytt mediestöd. Medieutredningens förslag var att stödet inte ska begränsas till vissa dagstidningar utan omfatta allmänna nyhetsmedier oavsett innehålls- och spridningsformer.

– Det vore olyckligt om stödformen späds ut och tappar sin effekt. Det är nyhetstidningar med aktiv nyhetsförmedling och allmänpolitisk opinionsbildning som utgör det demokratiska samtalets grund. Försvinner nyhetskriteriet ur stödformen eller vattnas ur riskerar stödet att förlora sin relevans, säger Jeanette Gustafsdotter.

I propositionen konstaterar regeringen att det finns outnyttjade medel inom presstödet. Det som följd av lägre upplagor och på bestämmelser i presstödsförordningen om nedtrappning av stöd till storstadstidningar.

– Här fanns en möjlighet för regeringen att aktivt stödja journalistiken genom att redan nu utnyttja anslaget fullt ut genom nivåhöjningar av befintligt stöd. Den möjligheten har man inte tagit, säger Jeanette Gustafsdotter.

Kontakt:

Jeanette Gustafsdotter (vd), 08-692 46 90, jeanette.gustafsdotter@tu.se

Per Hultengård (chefsjurist), 08-692 46 46, per.hultengard@tu.se.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.