Riksdagen har i dag torsdag beslutat anta förslagen i regeringens proposition (2017/18: 154) ”Journalistik i hela landet”. Beslutet är ett resultat av delar av de förslag som den statliga Medieutredningen (SOU 2016:80) lämnade.

– TU välkomnar i allt väsentligt riksdagens beslut och att det har en bred parlamentarisk förankring. Det ger stabilitet, långsiktighet och förutsägbarhet, säger branschorganisationen TU – Medier i Sveriges vd Jeanette Gustafsdotter.

Beslutet innebär i sammandrag följande:

1) Det så kallade innovations- och utvecklingsstöd höjs och utvidgas. Det kommer att vara teknikneutralt och öppet för alla allmänna nyhetsmedier oavsett innehålls- eller spridningsform.

2) Driftsstödet höjs med 10 procent, för hög- och medelfrekventa tidningar (som utkommer 3-7 dagar/vecka).

TU är dock här kritisk till att lågfrekventa tidningar/fådagarstidningar (som utkommer 1-2 dagar/vecka) inte omfattas av höjningen. Det hade varit konsekvent att alla som omfattas av presstödsförordningens definition av begreppet ”dagstidning” skulle omfattats av höjningen.

3) Distributionsstödet höjs med 50 procent (vilket till skillnad från beslutet om att höja driftsstödet även omfattar fådagarstidningarna).

4) Ett nytt stöd införs för att stärka lokal journalistik i områden som för närvarande saknar eller har svag journalistisk bevakning”, så kallade vita fläckar). Detta stöd ska kunna utgå med totalt högst 1 000 000 kronor per område. Det ska också finnas möjlighet att fördela detta stöd till ett eller flera nyhetsmedier inom ett område.

TU hade här önskat en större tydlighet i riksdagsbeslutet om hur de vita fläckarna ska definieras. Detta blir nu beroende av Mediestödsnämndens (före detta Presstödsnämndens) bedömningar.

Samtliga beslut föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 och är villkorade av EU-kommissionens godkännande.

Stockholm den 14 juni 2018

Jeanette Gustafsdotter, VD, TU – Medier i Sverige , 070-6244556

Per Hultengård, Chefsjurist, TU – Medier i Sverige, 070-8157529

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.