I dag anordnas i riksdagen ett särskilt seminarium om ”Dagspressens betydelse för demokratin”. Debatten ska ses mot bakgrund av en ökad politisk medvetenhet om – och oro för – dagspressens situation. Tidningsutgivarna har inför debatten tillskrivit riksdagspartiernas ordföranden med förslag på ett antal åtgärder regering och riksdag kan vidta för att ge dagspressen förutsättningar att verka på lika, icke-diskriminerande och vettiga marknadsmässiga villkor.

Till Partiordföranden i:

Centerpartiet

Folkpartiet

Kristdemokraterna

Miljöpartiet

Moderaterna

Socialdemokraterna

Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet

Svenska Tidningsutgivareföreningen (TU) representerar svenska dagspressföretag – på papper, såväl som på alla de digitala plattformar där deras läsare och användare finns. Dagspressföretagen – och de mediehus de utvecklats till – har lyckats behålla en ledande ställning som publicistiska företag också i en digital miljö. Detta är en glädjande och, i ett internationellt perspektiv, tämligen unik utveckling.

Ändå talas det – med rätta – om dagspressens och den granskande kvalitetsjournalistikens kris.

Detta är riktigt i så motto att vår bransch genomgår en påtaglig strukturell omvandling som, i kombination med den pågående lågkonjunkturen, innebär stora ekonomiska ansträngningar.

Enkelt uttryckt handlar det om att säkerställa att god journalistik kan finansieras även i en huvudsakligen digital miljö. Det är alltjämt så att tidningarnas och deras mediehus digitala verksamhet i allt väsentligt – med några få undantag – finansieras av den tryckta verksamheten.

Så kommer det inte att förbli. Vi jobbar med att finna intäktsmodeller som gör det möjligt att långsiktigt bedriva publicistisk verksamhet i digital form. Vi är övertygade om att så kommer att ske.

Men vi befinner oss i en ansträngd tid. Dagspressen på alla dess plattformar ska inte vara en del av Public Service, även om den i mångt och mycket fyller samma uppgift. Vi vill inte ha några statliga styrda dagstidningar. Däremot skulle vi uppskatta om staten inte motverkar våra ansträngningar att främja en granskande kvalitetsjournalistik.

Det vi begär av er som företrädare för landets politiska partier är inte främst nya stödordningar – det vi begär är att ni undanröjer de hinder och diskriminerande regler som vi i dag har att verka under, och att ni bejakar de generella regelverk som finns för att främja dagspressens betydelse för demokratin.

Vi har länge efterlyst en sammanhållen mediepolitik. Den skapar man inte helt lätt, det inser vi. Men i avvaktan på detta finns ett antal åtgärder regering och riksdag kan vidta för att ge dagspressen förutsättningar att verka på lika, icke-diskriminerande och vettiga marknadsmässiga villkor:

  • Avskaffa reklamskatten. Det är mer än tio år sedan riksdagen gav regeringen till känna att reklamskatten borde avskaffas. Nu måste detta beslut verkställas. Reklamskatten drabbar särskilt de 30 största och inte sällan mest betydelsefulla dagstidningarna, vars möjligheter att bedriva granskande kvalitetsjournalistik i motsvarande mån beskärs.
  • Ta ställning för en sänkt moms på digitala medier. EU:s mervärdesskattedirektiv ses nu över – och det finns därmed en möjlighet att införa reducerade momssatser inte bara för tryckta medier utan också för deras digitala motsvarighet. Detta är ett långsiktigt oerhört viktigt beslut. Men det är nu som tåget går – här förväntar oss ett snabbt initiativ från regeringen.
  • Presstödet – vi inser de begränsningar som följer av den nuvarande ordningen är villkorad av samordningen med EU-kommissionen t o m 2017, men överväg snabbt vilka förenklingar som kan göras utan att detta ifrågasätts, t ex de procentuella kraven på eget redaktionellt material.
  • Acceptera spelannonser. I flera år har staten försökt stoppa svenska medier från att ta emot annonser från utländska spelbolag. Detta skulle få som konsekvens att endast medier som riktar sig mot svenskar, men är stationerade utomlands (exempelvis TV3, Kanal 5 och utländska nätsajter) skulle kunna ta emot annonser från spelbolagen. Detta skulle få allvarliga konsekvenser för svenska medieföretag.
  • Tydliggör spelreglerna för Public Service. Vi anser att Public Service har en viktig roll att spela, men denna roll bör balanseras av från staten fristående alternativ. Med dagens mediapolitik riskerar Public Service att få en dominans som den inte varit avsedd att få.

Åter igen – det vi begär av politiken är att undanröja hinder och diskriminerande regler. Vi tror på dagspressens betydelse för demokratin och mångfalden i det offentliga samtalet, oavsett vilken plattform vi i dag – eller på sikt – uttrycker oss från.

Vi hoppas att Du och Ditt parti är berett att se till att säkerställa detta!

Tomas Brunegård, ordförande, TU. Stampen AB

Raoul Grünthal, vice ordförande, TU. Koncernchef, Schibsted Sverige

Bengt Ottosson, vice ordförande, TU. VD, Expressen
För ytterligare information kontakta:

Per Hultengård, VD TU
per.hultengard@tu.se, 070-815 75 29

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.