Branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU) välkomnar att regeringen i direktiven till den utredning som ska föreslå nya villkor för public service-företagens sändningstillstånd betonar att SR och SVT bör bedriva sin nyhetsverksamhet med fokus på ljud respektive rörlig bild. ”Avgörande för denna fråga är att utredningen nu går till botten med hur avgränsningen tydligt ska definieras”, säger Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert.

Inför arbetet med de direktiv som presenterades i dag har Tidningsutgivarna uppmärksammat kulturminister Parisa Liljestrand på det faktum att SVT:s onlinejournalistik i huvudsak består av text, vilket TU anser strider både mot den proposition som låg till grund för de nu gällande sändningstillstånden och sannolikt också mot EU:s regler för statsstöd.

I direktiven sägs att en parlamentarisk kommitté ska föreslå hur public service-uppdraget ska regleras från och med 2026 och föreslå vad som ska ingå i uppdraget under kommande tillståndsperiod. Det hänvisas bland annat till tidigare prop. 2018/19:136 och sägs att ”SR och SVT bör bedriva sin nyhetsverksamhet med fokus på ljud respektive rörlig bild och med en medvetenhet om hur text används och av vilket skäl”.

Enligt en rapport som TU beställt består 32 % av nyhetspubliceringarna på svt.se av enbart text, och 80 % av publiceringarna har text som huvudsakligt och bärande element. Därmed liknar det statligt finansierade tv-bolagets digitala nyhetstjänst i allt väsentligt en nättidning, anser TU. Enligt en färsk undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av TU, uppger 19 %* av dem som både avslutat sin digitala tidningsprenumeration och använder SVT:s digitala kanaler för nyhetskonsumtion, att de tycker att det räcker med att ha tillgång till SVT:s digitala nyhetstjänst. TU:s slutsats är att SVT:s onlinejournalistik, med denna mängd text, snedvrider konkurrensen.

”I direktiven sägs att kommittén ska beskriva hur public service-verksamheten påverkar mångfalden och konkurrensen på mediemarknaden. Det är nu viktigt att också utredaren förstår allvaret i frågan och går till botten med hur fokus på ljud och rörlig bild ska upprätthållas. Kommande sändningstillstånd måste tydligt definiera i vilken utsträckning ljud respektive rörlig bild ska vara i fokus för public service-företagens verksamhet”, säger Johan Taubert, vd Tidningsutgivarna.

”Vi har tidigare sagt att vi kan komma att anmäla svenska staten till EU-kommissionen om statsfinansierade public service-företag tillåts snedvrida konkurrensen på mediemarknaden. Nu ska vi läsa direktiven noga och diskutera med riksdagspartier och utredare, och utifrån det ta ställning till om vi behöver göra en anmälan om brott mot EU:s statsstödsregler”, säger Johan Taubert.

”Den senaste tiden har många röster hörts i debatten om den roll public service fyller i det svenska medielandskapet; om vikten av att stå fritt från partipolitiska intressen och påverkan – samt att följa med sin tid och utnyttja de tekniska möjligheter som finns för att nå hela befolkningen. Allt detta ställer sig Tidningsutgivarna bakom, det vi vänder oss emot är att SVT levererar en produkt som så tydligt snedvrider förutsättningarna för övriga medier att finansiera sin journalistik”, säger Johan Taubert.

* 454 av 2 925 uppger i undersökningen att de använder SVT:s digitala kanaler för nyhetskonsumtion OCH har sagt upp sin prenumeration av en digital dagstidning. Eftersom det endast är användare av SVT:s digitala kanaler för nyhetskonsumtion som kan ange tillräcklig tillgång till nyheter via SVT:s digitala kanaler som skäl att säga upp en tidningsprenumeration är det den undergruppen som är relevant att redovisa. Av dessa 454 svarade 86 – 19 % – att det beror på att de tycker det räcker med SVT:s onlinejournalistik.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.