I Tidningsutgivarnas remissvar på Mediestödsutredningen välkomnas huvudsakligen förslagen, men stark kritik riktas mot att Finansdepartementet inte vill återinföra nollmoms för nyhetstidningar.

”Det rimliga nu är att Kultur- och Finansdepartementen snabbutreder momsfrågan igen”, säger Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert. ”För tidningsbranschen skulle ett kvalificerat momsundantag, som ett komplement till ett nytt mediestöd, vara av oerhört stor betydelse, liksom för samhället i stort med tanke på dagstidningarnas centrala betydelse för medborgarnas tillgång till information, nyhetsförmedling, opinionsbildning och debatt. Den tillträdande regeringen bör här väga in att ett kvalificerat momsundantag för nyhetstidningar redan existerar i flera länder som bland annat Norge och Danmark, och har i dagarna föreslagits även i Irland.”

Tidningsutgivarna bemöter i sitt remissvar de argument som framförts i Finansdepartementets promemoria och konstaterar att inga av dem utgör något hinder för införande av ett kvalificerat momsundantag. Det handlar således inte om att inte kunna, utan om att vilja.

I övrigt framhåller Tidningsutgivarna att Mediestödsutredningen bedrivits på ett konstruktivt och transparent sätt, med goda möjligheter för branschen att tillföra industriell kunskap. Organisationen välkomnar förslagen om teknik- och affärsmodellsneutrala stöd, fokus på lokal journalistik med högt demokrativärde, möjlighet för riksmedia med mångfaldsvärde att få stöd, samt en fördelning av redaktionsstödet med prioritet på mindre tidningar.

”Det finns mycket positivt i utredningen”, säger Johan Taubert. ”Det är glädjande att det finns en tydlig insikt om den stora betydelsen av att vi i Sverige har såväl riksspridda som lokala och regionala medier, och om vikten av att dessa ges goda ekonomiska förutsättningar för att ta ansvar för den kvalificerade journalistiken och nyhetsförmedlingen. En kombination av utredningens förslag till mediestödskonstruktion och ett återinförande av nollmomsen skulle förbättra nyhetsjournalistikens förutsättningar ytterligare.”

Länk till remissvaret i sin helhet >>

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.